Ads 200x100px

.

2014. április 23., szerda

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramokJelen program közvetlen célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése. A kiírás keretében olyan összetett eszközrendszerű intézményi egészségfejlesztési programok valósulnak meg az általános iskolai tanulók részvételével, melyeknek fő pillérét az életkornak megfelelő energia-egyensúlyt szolgáló testmozgás és életmód programok jelentik.

A program keretében kiemelt figyelmet kap a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók bevonása.

Fentiekhez kapcsolódóan a szakemberek szakmai kompetenciafejlesztése, valamint attitűdformálása is megtörténik.

Pályázók köre:
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti alábbi nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények pályázhatnak:
a)    általános iskola;
b)    a 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
- egységes iskola vagy összetett iskola,
- közös igazgatású köznevelési intézmény,
- általános művelődési központ, 
- egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény.


Továbbá az alább felsorolt az állami fenntartású felsőoktatási intézmények általános iskoláinak fejlesztésére a felsőoktatási intézmény nyújthatja be a pályázatot:
Fenntartó felsőoktatási intézmény
Intézmény neve
Intézmény címe
Debreceni Egyetem
Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
4026, Debrecen, Hajó utca 18-20.
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
4024, Debrecen, Kossuth utca 33.
Eötvös József Főiskola
Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája
6500, Baja, Bezerédj utca 15.
Eszterházy Károly Főiskola
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3300, Eger, Eszterházy tér 1.
Kaposvári Egyetem
Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
7400, Kaposvár, Béke utca 75.
Kecskeméti Főiskola
Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda
6000, Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3.
Nyíregyházi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4400, Nyíregyháza, Erdő sor 7.
Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400, Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
Nyugat-magyarországi Egyetem
Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
9022, Győr, Gárdonyi utca 2-4.
Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
9700, Szombathely, Bolyai János utca 11.
Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskola
7624, Pécs, Alkotmány utca 38.
Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
7624, Pécs, Őz utca 2.
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
7100, Szekszárd, Mátyás király utca 5.
Szegedi Tudományegyetem
SzTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
6722,Szeged,Boldog-asszony sugárút 3-5.
Szegedi Tudomány-egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai kara
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
6725, Szeged, Boldogasszony sugárút 8.
Szent István Egyetem
Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium
5100, Jászberény, Rákóczi út 53.

Székhely:
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat; a projektet megvalósító feladatellátási hely, tagintézmény vagy telephely viszont csak konvergencia régióbeli lehet.A PÁLYÁZAT TARTALMA

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben (továbbiakban: általános iskola)

A pályázat célcsoportját jelentik:

§  általános iskolával tanulói jogviszonyban lévő fiatalok (1-8. évfolyam tanulói), különös tekintettel a (halmozottan) hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű (hangsúlyosan: a fogyatékossággal élő) gyermekekre;

§  az alapfokú iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő pedagógusok, egészségügyi, valamint egészségfejlesztési feladatokat ellátó szakemberek.
 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó általános előírások:1.  Nem a mindennapos testmozgással összefüggő egészségfejlesztési programok megvalósítása, így különösen:

 a.    iskolakert programok

b.    az egészséges élelmiszerek megismerését, az élelmiszerek változatos elkészítési módjának elsajátítását támogató programok

c.    az ivóvíz-fogyasztás népszerűsítését célzó programok

d.    a helyes test- és száj-higiénés szokások kialakulását támogatóprogramok

e.    sérülés-megelőzési programok megvalósítása

f.     egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése (pl.: kisfilm készítése, plakátok készítése, web vagy közösségi oldalakon történő aktivitás, blog, flash mob stb. aktivitás megszervezése)2.  a tanórai kereteken (iskolai testnevelésen) kívüli mindennapos testmozgással összefüggő programok megvalósítása

 a.    a testmozgásban gazdag közlekedési formákat támogató programok megvalósítása az általános iskolába történő, és az onnan való hazautazás során

b.    a tanítási napokon órarendileg meghatározott pihenőidőben (tanórák közötti szünetekben) szervezett (test)mozgásprogramok megvalósítása

c.    a kötelező tanórai foglalkozások utáni pihenőidőben, szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban, de nem a mindennapos testnevelés részeként megvalósuló, szabadidősport jellegű egészségfejlesztő és életmódformáló programok megvalósítása

d.    időszakos, rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező, egészséges mintát nyújtó iskolai rendezvények megvalósítása.3.  Az egészségfejlesztési és testmozgásprogramok megvalósításához kapcsolódó továbbképzés, érzékenyítés, tréning, szemléletformáló, érzékenyítő workshopok megvalósítása a megvalósításban részt vevő pedagógusok, egészségügyi és egészségfejlesztési szakemberek részére.Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek csak az önállóan támogatható tevékenységek (C.1.A. pont) valamelyikével együttesen valósíthatók meg:

1.    Intézményen belüli és kívüli párbeszéd, fórum, együttműködés kialakítása és működtetése

2.    Előkészítés keretében: A programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés; célcsoport toborzás; valamint a projekt stratégiai tervezése (ütemezés, erőforrás és tevékenységtervezés stb.)

3.    Iskolai egészségfejlesztési program/egészségterv felülvizsgálata, aktualizálása

A dokumentummal kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet tartalmazza. Amennyiben már rendelkezésre áll, úgy a rendeleten túl az országos hatáskörrel rendelkező egészségfejlesztési feladatokat ellátó intézet által kiadott ajánlások alapján szükséges a tevékenységet végrehajtani.

4.    A program megvalósításába bevont gyermekek, tanulók aktivitásával, egészségfejlesztéssel összefüggő ismereteinek és attitűdváltozásának mérése és értékelése – a TÁMOP-6.1.2.A-14/1 kiemelt projektben kidolgozásra kerülő, az Országos Egészségfejlesztési Intézet honlapjáról 2014. augusztus 31-étől letölthető kérdőív és elemzési módszertan alkalmazásával.

5.    Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment biztosítása;

6.    Adminisztrációs tevékenység,

7.    Továbbá az átjárhatóság elve alapján támogathatók ERFA-típusú, szorosan a támogatható tevékenységekkel összefüggő, azok hatékony bonyolításához elengedhetetlenül szükséges kismértékű infrastruktúra-fejlesztések, legfeljebb az elszámolható költségek 10%-áig.


Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legalább 4.000.000. Ft, de legfeljebb 45.000.000 Ft lehet, az alábbi megkötések figyelembe vételével:

I. Köznevelési intézmény által benyújtott pályázat esetében az igényelhető támogatás összege legalább 4.000.000 Ft, de legfeljebb 15.000.000 Ft lehet, az alábbiak szerint:
1.    A 2013/2014. tanévben legfeljebb 8 osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) nevelési-oktatási intézmények esetében a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva az egy tanulóra jutó támogatás összege legfeljebb 50.000 forint/fő lehet azzal, hogy a programba bevont gyermekek száma legalább 80 fő.
2.    A 2013/2014. tanévben legalább 9 és legfeljebb 16 osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) nevelési-oktatási intézmények esetében a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva az egy tanulóra jutó támogatás összege legfeljebb 40.000 forint/fő lehet azzal, hogy a programba bevont gyermekek száma legalább 141 fő.
3.    A 2013/2014. tanévben 17 vagy annál több osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) nevelési-oktatási intézmények esetében a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva az egy tanulóra jutó támogatás összege legfeljebb 30.000 forint/fő lehet azzal, hogy a programba bevont gyermekek száma legalább 201 fő.

Amennyiben a program megvalósítási helyszíne olyan térségben vagy településen található, amely a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségben, vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti településen van, a fenti korlátok az alábbiak szerint módosulnak:
·         A 2013/2014. tanévben legalább 9 és legfeljebb 16 osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) köznevelési nevelési-oktatási intézmények esetében a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva az egy tanulóra jutó támogatás összege legfeljebb 50.000 forint/fő lehet azzal, hogy a programba bevont gyermekek száma legalább 100 fő.
·         A 2013/2014. tanévben 17 vagy annál több osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) köznevelési intézmények esetében a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva az egy tanulóra jutó támogatás összege legfeljebb 40.000 forint/fő lehet azzal, hogy a programba bevont gyermekek száma legalább 150 fő.

II. Felsőoktatási intézmény fenntartásában lévő általános iskola fejlesztésére a fenntartó felsőoktatási intézmény által benyújtott pályázat esetében - a fenti egyéb feltételek megtartása mellett - a pályázat keretében igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint alakul:
- 1 bevont általános iskola esetén: minimum 4.000.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft
- 2 bevont általános iskola esetén: minimum 4.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft
- 3 bevont általános iskola esetén: minimum 4.000.000 Ft, maximum 45.000.000 Ft.

Benyújtási határidő:
A pályázatok benyújtása 2014. május 12-től 2014. május 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. A pályázat pontozásos!

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben érdekli a pályázat, legyen szíves az alábbi kérdőívet kitölteni, hogy mielőbb felvehessem Önnel a kapcsolatot. Köszönöm!