Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. február 8., hétfő

EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért

A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

A projekt részcéljai:
1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

Benyújtási határidő:
Jelen felhívás keretében 2016. év 06. hó 27. naptól 2016. év 07. hó 22. 0 óráig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év 07. hó 19. nap

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 40 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a. a szervezet főtevékenysége vagy további tevékenységei között szerepel a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8560 vagy TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891 vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, amelyet az állami adóhatóság a Felhívás megjelenésének napját megelőzően nyilvántartásba vett és

b. a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartoznak:
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Egyéb egyesület, (GFO 529)
- Egyéb szövetség (GFO 517)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
- Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek:
- Egyházi jogi személyek (GFO 55)

c. támogatást igénylőnek és a konzorciumi partnereknek a Helyzetértékelés dokumentum részeként, megfelelő alátámasztottsággal szükséges bemutatnia a projekt által elérni kívánt célok érdekében korábban megvalósított – a Felhívás 3.1.I.1. pontjában felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban álló – tevékenységek terén szerzett tapasztalatát.

A szervezeteknek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelni, továbbá a támogatást igénylőnek és konzorciumi partnernek külön-külön az alábbi kritériumok egyikének meg kell felelnie:
a.) 20.000.000,- Ft-30.000.000,- Ft közötti igényelt támogatás esetében az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2013. és, 2014. vagy 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a jelen projekt költségvetésének 15%-át vagy
b.) 30.000.001,- Ft-40.000.000,- Ft között támogatási igény esetében az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2013. és 2014. vagy 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a projekt költségvetésének a 20 %-át, vagy
c.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben uniós vagy hazai forrásból finanszírozott, legalább 3 millió Ft összértékben valósított meg pályázatokat főkedvezményezettként vagy konzorciumi partnerként.


Amennyiben a támogatást igénylőnek nincs lezárt üzleti éve a 2013-as év vonatkozásában, úgy a 2014. és a 2015. évi Összes árbevételnek kell az a) vagy b) alpontban meghatározott feltételnek teljesülnie. 
A 2013. és 2014. év vonatkozásában, amennyiben a támogatást igénylő nem tett eleget a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 29 §-a által előírt beszámolási kötelezettségének, úgy a támogatói körbe tartozás jogosultsági feltételnek történő megfelelőségének a vizsgálata nem lehetséges. Ebben az esetben a támogatási kérelem hiánypótlási felszólítás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a támogatást igénylő a 2015. évi éves egyszerűsített beszámoló közzétételéről intézkedett, azonban a birosag.hu oldalon még nem jelent meg, úgy az elkészült beszámoló a támogatási kérelem mellékleteként kötelező benyújtani. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, maximum 1 konzorciumi partner bevonásával. 
Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.

A szervezeteknek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelni!

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetővel együtt maximálisan 3 lehet.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
A projekt előkészítés során az 1. és 2. tevékenység megvalósítása kötelező.

1. Helyzetértékelés, amely tartalmazza minimum célcsoport elemzést, helyzetfelmérést, melyben be kell mutatni legalább
- a program által megszólítani kívánt célcsoporto(ka)t és az elérés módját,
- a támogatást igénylő által korábban megvalósított, a felhívás céljaihoz illeszkedő programok tapasztalatait,
- támogatást igénylő által megvalósítás alatt álló folyamatban levő projekteket, fejlesztéseket.

2. Szakmai terv elkészítése, melynek keretében be kell mutatni
- a tervezett fejlesztés céljait célcsoportonként,
- a program megvalósítójának helyi beágyazottságát,
- a célok eléréséhez hozzájáruló tevékenységeket és azok ütemezését, valamint a megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állását,
- az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit,
- a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját,
- a tervezett (több területet, korosztályt lefedő) tevékenységek, szolgáltatások egymásra épülését, egymást erősítő hatásait,
- amennyiben a projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra, úgy a projekt keretében tervezett tevékenységek konzorciumi partnerek szerinti megosztását.

3. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása

II. PROJEKT MENEDZSMENT (kötelező tevékenység)

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
Az 1-7. tevékenységek közül legalább 2 tevékenység megvalósítása kötelező. Támogatást igénylőnek minden választott tevékenység kapcsán – a megvalósítás elősegítése érdekében -, minimum 1-1 db együttműködési megállapodást (3. számú melléklet) kell kötnie, helyben működő és az adott tevékenységhez kapcsolódó szervezetekkel.

1) A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási, konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, életmódbeli és életviteli tanácsadás témákban);

2) Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása (pl: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való kommunikációját segítő foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése);

3) Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása;

4) Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás;

5) Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása (pl: kompetenciafejlesztés, tájékoztató alkalmak munkáltatók részére családbarát megoldásokról, helyi szövetségek létrehozása munkáltatók, civilek, önkormányzatok, családok között, kismamák számára a munkába való visszatérés segítése);

6) Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső - nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása, szívességcsere megszervezése);

7) Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása (kiemelt célcsoportok: gyermeküket egyedül nevelő szülök; többgyermekes családok; mozaik családok; krónikusan beteg, fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok; fogyatékos emberek mint szülők; örökbefogadó és nevelőszülők, idős családtagot gondozó családok; krízishelyzetben lévő várandósok; egyéb szempontból hátrányos helyzetű családok).

A fenti témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, információs események szervezése, valamint a szolgáltatások igénybevételét segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet a foglalkozások ideje alatt) biztosítása.
A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani.
A programokat a területi korlátozás figyelembe vételével (lásd. 3.4.1) több helyszínen is meg lehet valósítani.

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK (kötelező tevékenység)

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG (kötelező tevékenység)

Célcsoport:
- családalapítás előtt álló fiatalok,
- házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
- gyermekes szülők,
- a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
- párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
- családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok)
- családi közösségek

Speciális szakmai elvárások:
A hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél jobb beépülése érdekében a felhívás támogatni és ösztönözni kívánja a szervezeti szintű együttműködést. Együttműködő partnerek lehetnek például a projekthez kapcsolódó tevékenységet végző önkormányzati, kulturális, köznevelési feladatot ellátó, felsőoktatási intézmények, ifjúsági hálózatok, médiaszolgáltatók, foglalkoztatást segítő intézmények és szervezetek, területi vagy szakmai szervezetek, egészségügyi intézmények vagy szolgáltatók, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelem intézményei, Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Házak, egyházi szervezetek. Az együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek és nem lehetnek szállítók a projekt megvalósítása során.
A kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válásának megelőzését célzó programok abban az esetben támogathatók, ha azok a jelen felhívás 8. számú mellékletét képező Módszertani útmutató alapján valósulnak meg, és a 4. számú mellékletnek megfelelő Együttműködési megállapodás csatolásra került.
Jelen projekt kedvezményezettjének együtt kell működnie és adatszolgáltatást kell nyújtania a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetnek.

Mérföldkövek:
A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni.

1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 12. hónap végéig legalább 100 fő részt vett a támogatást igénylő által szervezett vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy tanácsadáson valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 25%-áról kifizetési igénylést nyújt be,

2. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 20 hónap végéig legalább 300 fő részt vett a támogatást igénylő által szervezett vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy tanácsadáson valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújt be,

3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezéséig legalább 400 fő részt vett a támogatást igénylő által szervezett vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy tanácsadáson valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően minimum 24 hónap és legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet később, mint a Támogatási Szerződésben rögzített.

A projekt területi korlátozása:
Az a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást, amely a Felhívás közzétételének napját megelőzően székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiók egyikében (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban történhet.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi Fejlesztési Keretében 6,2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 155 - 310 db.

Forrás: Széchenyi 2020

A pályázatot pontozásos, ingyenes előminősítésért töltse ki az alábbi űrlapot!
Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója