Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. február 7., vasárnap

EFOP-1.2.2-15 Ifjúsági programok támogatása

A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A külhoni szervezetek bevonása hozzájárul a magyar ifjúsági együttműködések fejlődéséhez a határra való tekintet nélkül.

A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek bevonásával valósuljon meg. Ennek költségcsökkentő hatása mellett társadalmi hasznossága is jelentős, mivel a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre, amelyhez érdekük – közvetlen módon – nem kötődik. A köz és a közösség érdekében végzett önkéntes munka jelentős megtakarításokat eredményezhet a helyi közösségek számára. A benne tevékenykedő személyek sokkal jobban magukénak érezhetik a feladatok megoldását, a közösségek összetartása is erősödhet. Az önkéntesség hozzájárul az öngondoskodás szemléletének elterjesztéséhez, és az alulról építkező megoldások, mint szemléletmód kifejlődéséhez. Az önkéntesség mindezeken felül egyben a társadalmi integráció egyik lehetséges hatékony eszköze, amely hozzájárulhat az előítéletek kialakulásának csökkenéséhez is.

A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét és közvetve, például az önkéntes tevékenységek által segíthet megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év március hó 7-től 2018. március hó 7-ig van lehetőség.

A pályázatok benyújtása 2016. március 12-én 24.00 óráig lehetséges, ezt követően felfüggesztésre kerül a kiírás. Bővebb információ itt.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. év április hó 8. nap
- 2017. év január hó 18. nap
- 2018. év március hó 7. nap

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
- a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;
- főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);
- bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
- rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz;
a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív;
- valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:
- Egyéb szövetség (GFO 517)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Támogatható tevékenységek:
 I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1. A projekt szakmai tervének elkészítése.
2. Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása.
A szakmai terv elkészítése kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
II. PROJEKTMENEDZSMENT
A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Célcsoport toborzása.
2. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
3. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
4. Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
5. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
6. A célcsoport számára tréningek, képzések.
7. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
8. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.
9. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
10. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.
IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Közvetlen célcsoport:
- 15-29 éves fiatalok
Közvetett célcsoport:
- programba bevont fiatalok családjai

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db.

Forrás: Széchenyi 2020

A pályázat pontozásos, kérje a jogosultsági kritériumok INGYENES ellenőrzését és az előzetes pontozás elkészítését az alábbi űrlap kitöltésével.
Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója