Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. február 12., péntek

EFOP-4.1.4-15 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard)

A mindennapos testnevelés bevezetése a testnevelés óraszámok növekedését eredményezte valamennyi köznevelési intézményben, mely igény kiszolgálását a rendelkezésre álló infrastrukturális feltételek nem minden esetben tudják megfelelő módon kiszolgálni. A Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés 2014/2015. évre vonatkozó (előzetes) adatai alapján az egyházi, alapítványi, egyéb magán, illetve Klebelsberg Intézményfenntartó Központon (továbbiakban: KLIK) kívüli állami fenntartók esetében a kevésbé fejlett régiókban működő általános iskolák közül számos intézmény nem rendelkezik tornateremmel.

A felhívás célja a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, mely hozzájárul az intézményben folyó nevelési munka hatékonyságának javításához és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

Jelen felhívás keretében egyházi, nemzetiségi önkormányzati, alapítványi, illetve egyéb magán fenntartók nyújthatnak be támogatási kérelmet az általuk fenntartott, fenntartható tanulói létszámmal rendelkező, de a mindennapos testnevelés megszervezéséhez megfelelő infrastruktúrával (tornateremmel vagy tornaszobával) nem rendelkező általános iskolai feladatellátási helyekre tornaterem kialakítása érdekében.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében 2016. március 16-tól 2018. március 16-ig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. június 30.
2017. március 14.
2018. március 16.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívás keretében a köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek önállóan pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
Egyházi jogi személy – GFO 55
Bevett egyház – GFO 551
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 35
Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége – GFO 56
Közalapítvány - GFO 561
Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
Egyéb alapítvány - GFO 569
Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet – GFO 59
Egyesülés – GFO 591
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
Nonprofit gazdasági társaság – GFO 57
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573
Az egyesület egyéb formái – GFO 52
Egyéb egyesület – GFO 529

Kizárólag a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban elhelyezkedő, és tornateremmel vagy tornaszobával nem rendelkező feladatellátási hely fejlesztésére nyújtható be kérelem.
Egy fenntartó több, általa fenntartott intézmény egy-egy feladatellátási helyének fejlesztésére is benyújthat támogatási kérelmet, azonban egy kérelemben csak egy feladatellátási hely fejlesztésére pályázhat. Több feladatellátási hellyel rendelkező intézmény esetében a fenntartó csak az intézmény egy feladatellátási helyének fejlesztésére nyújthat be támogatási kérelmet. Egy feladatellátási helyre vonatkozóan csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

Támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
A projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek.
- megvalósíthatósági tanulmány készítése;
- műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése;
- közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása;
II. PROJEKTMENEDZSMENT
III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
- Tornaterem kialakítása a pályázatban szereplő feladatellátási helyen az MSZ 24203 számú Magyar Szabvány figyelembe vételével
- tornaterem építése vagy
- tornaterem kialakítása a meglévő iskolaépületben funkció nélküli épületek/épületrészek átalakításával, rekonstrukciójával, modernizációjával
Önállóan nem támogatható, de kötelező tevékenységek:
- az újonnan épített vagy kialakított tornaterem felszerelése a mindennapos testneveléshez szükséges eszközökkel a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembe vételével
- akadálymentesítés a tornaterem vonatkozásában
Önállóan nem támogatható, opcionálisan megvalósítható tevékenység:
- a kialakított tornateremhez kapcsolódóan energiahatékonysági beruházások megvalósítása
IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK
V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

A projekt célcsoportja:
- a fejlesztésbe bevont köznevelési intézmények diákjai, pedagógusai és a mindennapos testnevelés oktatásában résztvevők
- más köznevelési intézmények diákjai és pedagógusai, akik a fejlesztett feladatellátási hely tornatermét használják

Mérföldkövek:
- 1. mérföldkő: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzések eredményeképpen a vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb 2017. június 30-ig,
- 2. mérföldkő: a kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént 2018. december 31-ig,
- 3. mérföldkő: használatba vételi engedély megszerzéséhez benyújtott kérelem bemutatásra kerül a záró kifizetés igénylés benyújtásával egy időben, a támogatási szerződésben meghatározott határidőig.

A támogatási kérelem bírálatánál előnyt jelent, ha
- az újonnan kialakított tornaterem kihasználtsága (a benne megtartott testnevelésórák számának növekedését tekintve) az előírt minimumnál (25 tanóra/hét) magasabb
- a támogatást elnyerő intézmény más köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek tanulói számára is biztosítja a tornaterem használatát (melyet az megvalósíthatósági tanulmányban az érintett köznevelési intézmény(ek) megnevezésével és OM azonosítójának megadásával igazol, valamint csatolja ezen feladatellátási helyek fenntartóinak nyilatkozatát, miszerint jelen Felhívásra nem nyújtanak be pályázatot) és megvalósuló fejlesztés esetén a fejlesztett kapacitást igénybe veszik.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy - amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg - a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
A felhívás tekintetében a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást, de kizárólag a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti fejlesztendő járásban működő feladatellátási hely vonatkozásában. A Közép-magyarországi régióban lévő feladatellátási hely megvalósítási helyszínként nem szerepelhet a projektben. 

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 50 millió forint, és
- átalakítás esetén legfeljebb 80 millió Ft,
- „A” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 180 millió Ft,
- „B” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 270 millió Ft.
- „C” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 350 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke országos nemzetiségi önkormányzat illetve országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kedvezményezett esetén 25%-a, de legfeljebb 300 millió Ft, civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 3-8 db.

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot! Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója