Ads 200x100px

.

2016. március 19., szombat

VEKOP-7.3.2-16 Tanoda programok támogatása Budapesten és Pest megyében

A felhívás célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  • Egyéb egyesület (GFO 529)
  • Egyházi jogi személy (GFO 525, 551, 552, 555, 559)
  • Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 561, 562, 563, 569)
  • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
  • Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576).
Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 350 millió forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-15 db.

A támogatási kérelmek értékelése az alábbiakban meghatározott időközönként, szakaszos elbírálással történik:
  • Az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 18-tól 2016. június 30-ig van lehetőség.
  • A második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 1-jétől 2016. július 18. 16 óráig van lehetőség.
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 30 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a.

Támogatható tevékenységek bemutatása

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, melynek keretében be kell mutatni legalább
a. a Tanoda környezetét, beleértve az elérhető közelségében lévő szegregátumokat,
b. a Tanoda által megszólítani kívánt célcsoportot és az elérés módját
Annak felmérését, hogy a tanoda működése során milyen módon tud nagyobb teret biztosítani az alsó tagozatos, valamint középfokú iskolákban tanulók részére
c. a köznevelési intézményekkel való kapcsolatot,
d. a korábban megvalósított programok tapasztalatait (elsősorban Tanoda, emellett rövidebben kifejtve egyéb szociális hátrányt kompenzáló, esélyteremtő programok tapasztalatai).

2. Szakmai koncepció a program megvalósításáról (tanodamegvalósítási koncepció), melynek keretében be kell mutatni
a. az előzetes igényfelmérés eredményeit,
b. tervezett fejlesztés céljait, az egyes célcsoportokra külön-külön,
c. a célok eléréséhez hozzájáruló tevékenységeket és azok ütemezést, valamint a megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állását,
d. az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit,
e. a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját.
A szakmai koncepciót a tanodasztenderd című dokumentummal összhangban kell elkészíteni.

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása:
a. tanulók toborzása (kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a támogatást igénylő székhelye vagy a projekt megvalósítás helye szerinti település valamennyi általános iskolájával – amennyiben a település 10.000 főnél nagyobb lakosú, úgy legalább három nevelési-oktatási intézménnyel),
b. szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba,
c. tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról.

2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:
a. együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel,
b. célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése (pl. ötletláda, interjú, igényfelmérés),
c. egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon (pl. 3 hónapra, 12 hónapra, teljes projekt időtartamra),
d. egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, legalább háromhavonta szöveges értékelés és a mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése) és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata.
e. fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint
- szövegértési képesség fejlesztése
- matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
- idegen nyelvi képességek fejlesztése
- IKT kompetenciák fejlesztése
- tanulási részképesség fejlesztés,
- további készségfejlesztő tevékenységek (pl. sportolási lehetőségek biztosítása, zeneoktatás; művészeti tevékenységek, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai segítség nyújtása egyéb szakember bevonása)
- tantárgyi felkészítés
f. érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek,
g. szociális kompetenciák fejlesztése
h. tehetséggondozás
i. tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása,
j. az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása,
k. a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása,
l. a tanoda programban részt vevő tanulók tutorálása, kortárs segítése (azonos szociális és nyelvi közegből kikerülő – akár nem pedagógus − felnőttek, egyetemista, középiskolás fiatalok, vagy sikeres, jól teljesítő általános iskolások),
m. kimeneti mérések elvégzésében és kiértékelésében történő együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel.

3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:
a. a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása),
b. a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása,
c. pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak,
d. középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel,
e. szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, sikeres emberek),
f. pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok,
g. szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása,

4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:

a. szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása,
b. bentlakásos alkalmak megszervezése (pl. szállás, vendéglátás, rendezvényszervezés),
c. a bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (tízórai/uzsonna).

5. Eszközök beszerzése:
a. képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése,
b. IKT eszközök beszerzése indokolt esetben a projekt megvalósításhoz (figyelembe véve a jelenlegi eszközellátottságot és a korábbi fejlesztési programok keretében beszerzett eszközök rendelkezésre állását): laptop, tablet, scanner, monitor, nyomtató, multifunkcionális gép projektor, asztali számítógép, multimédiás eszköz, diktafon, indokolt esetben egyéb projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések)
c. egyéb kis értékű eszközök beszerzése.

6. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
a. kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok megosztása, konferencia szervezése) – a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés),
b. a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása.

III. PROJEKTMENEDZSMENT
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:

- Projektmenedzser: felsőfokú végzettség, 2 év projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat
- Pénzügyi vezető: felsőfokú végzettség, 2 év releváns szakmai tapasztalat
- Szakmai vezető: legalább heti 10 órában, felsőfokú végzettség és összesen 5 év tapasztalat hátrányos helyzetű tanulók nevelése, integrált nevelés terén, melyből legalább 2 év tanoda-megvalósítási tapasztalat (oktató-menedzsment)

Speciális elvárások
1) A tanodában kötelező legalább 3 – releváns felsőfokú végzettséggel rendelkező- szakembert alkalmazni, akik közül egynek mindenképpen pedagógiai végzettséggel kell rendelkeznie. Amennyiben nincs mobilizálható pedagógus kapacitás, akkor a tanoda program megvalósításába bevonhatók azok a felsőoktatási hallgatók, akik pedagógusképzésben vesznek részt, vagy a felsorolt végzettségek valamelyikének megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak.
 
2) A projekt szakmai koncepciójában be kell mutatni, hogy a tanoda milyen formában alakít ki szoros kapcsolatot az együttműködő partnerekkel, az együttműködésről szándéknyilatkozatot kell aláírni. A támogatási igényben szükséges kitérni ezen kapcsolatok tartalmi elemeire és az együttműködés módjára, különösen a tanoda program megvalósítása vonatkozásában. Az együttműködésekről szóló szándéknyilatkozatokat a támogatási igényben be kell nyújtani, majd a támogatás elnyerése esetén együttműködési megállapodások megkötése szükséges a partnerekkel legkésőbb a projekt megkezdését követő három hónapon belül.
 
3) A tanoda helyszínének kiválasztása során – amennyiben ez megoldható - figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás helyszínén az alapvető tisztálkodási lehetőségek biztosítottak legyenek.
 
4) Együttműködések biztosítása:
- szoros együttműködés azon köznevelési intézményekkel, amelyeknek a bevont gyermekek a tanulói (tanulók nyomon követése, rendszeres szakmai kapcsolattartás),
- a 10.000 fő alatti lakosságszámú települések esetében az együttműködésnek a település valamennyi általános iskolájára ki kell terjednie.
- 10.000 fő feletti település esetében a tanodába bevont vagy bevonni tervezett tanulók szerint legalább három, nevelési-oktatási intézményre kell kiterjednie
- szoros együttműködés a szülőkkel, pl. az iskolai igazolatlan hiányzások csökkentése, pozitív jövőkép kialakítása érdekében,
- együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel (a továbbiakban: TKKI), az Intézet tanodai szaktanácsadóival, kiemelten a projekt végrehajtása (pl. bemeneti - kimeneti mérések, képzések, hálózati együttműködés), a projekt megvalósításával kapcsolatos adatszolgáltatás, a szakmai megvalósítók képzése, valamint a szakmai program időközi felülvizsgálata kapcsán.
- együttműködési lehetőségek feltárása, kialakítása és működtetése (az alábbi pontok bármelyike alá sorolható 1 partnerrel kötelező az együttműködés, aktív kapcsolattartás a projekt fizikai megvalósításának időszakában):
- közvetlenül érintett intézményekkel (pl. szociális és gyermekjóléti intézményekkel, települési/területi nemzetiségi önkormányzattal)
- további érintett intézményekkel/szervezetekkel (pl. helyi civil szervezetekkel, Új Nemzedék Központ által működtetett helyi irodákkal)
- felsőoktatási intézményekkel (önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása, roma szakkollégiumokkal történő kapcsolatfelvétel)
- a helyi közösségek és az iskola együttműködésének elősegítése
 
5) a tanodák közötti együttműködéseknek ki kell terjednie a szakmai tapasztalatcserére is (workshopok, szakmai műhelyek, konferenciák megszervezése, hospitációk megtartása, jó gyakorlatok megosztása). Ezt a tevékenységet a projekt időtartamát tekintve legalább két különböző tanodával való együttműködésben kell megvalósítani, melyből az egyik együttműködő partnernek olyan tanodának kell lennie, mely korábban is valósított már meg tanoda programot. (pl.: HEFOP-2.1.4/B, TÁMOP-3.3.5/A, TÁMOP-3.3.9/A vagy TÁMOP-3.3.9/C kedvezményezettjeként).
 
6) a projekt megkezdését követően kell elkészíteni a foglalkozások tantervi menetét és/vagy órarendjét, melyet a projekt tényleges kezdetétől számítva legkésőbb 3 hónapon belül papír alapon meg kell küldeni a Támogató részére. A projekt kezdetét követő hat héten belül a kedvezményezett elektronikus formában megküldi a tanoda nyitvatartási rendjét a Támogató részére. Ekkortól biztosítania kell a nyitva tartást a megvalósítás helyszínén. A nyitvatartási idő bejelentését követően a támogató által felhatalmazott személy fogadását, és részére a projekt működésébe való betekintését biztosítani kell.
 
7) szabadidős programokra, kirándulásokra legalább tanévente két alkalommal kell sort keríteni a tanulók legalább 70%-os jelenlétével – ebből legalább tanévente egy alkalommal a település határain kívül.
 
8) a Tanoda sztenderdnek megfelelő működést.
 
9) a projektdokumentációban részletesen be kell mutatni az egész napos iskolához kapcsolódó tevékenységektől való lehatárolást.
 
10) a tanoda helyszínek kiválasztásánál törekedni kell a minél gazdaságosabb megoldásokra, lehetőség szerint más felzárkózást segítő fejlesztéssel közös helyszínek, illetve egyéb közszolgáltatások közösségi tereinek hasznosítására
 
11) a bemeneti és kimeneti méréseknek ki kell terjedniük a szociális kompetencia, matematika-logika, szövegértés, tanulási módszertan, szociális kompetencia területeire. További területek felmérése is javasolt (pl. tanult idegen nyelv, IKT kompetenciák).

Egyéni fejlesztési terv kötelező tartalmi elemei:

- bemeneti mérés eredményei
- konzultációk javasolt száma, rendszeressége a felmérés alapján
- a fejlesztendő tantárgyi területek, képességterületek, kompetenciák és a fejlesztést végző pedagógusok meghatározása
- eredmények felülvizsgálatának ütemezése (legalább félévenkénti)

Egyéni haladási napló kötelező tartalmi elemei:
- fejlesztési alkalmak területenként, kronologikusan
- fejlesztési alkalmanként jelenlét igazolása
- köztes értékelések szövegesen, területenként, legalább hathavonta
(Az egyéni haladási naplót nem váltja ki a formális oktatásban használt munkanapló avagy azzal egyenértékű dokumentáció. A két dokumentáció egyéni fejlesztési terv és haladási napló elnevezéssel összevonásra kerülhet, amennyiben a dokumentáció mind az egyéni fejlesztési tervek mind az egyéni haladási naplókban elvárt valamennyi paraméterrel bír.)

A tanulók személyes dossziéjának alapvető elemei:
Egyéni fejlesztési terv, egyéni haladási napló, alapvető személyi adatok, családlátogatáson tapasztaltak, bemeneti státusz és további releváns dokumentációk, illetve azok elérhetőségének megnevezése (pl. mérési dokumentációk, órai munkák). A személyes anyagok tárolása kizárólag zárható szekrényben valósítható meg az adatvédelmi előírásokra tekintettel.

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

Számszerűsített szakmai elvárások
A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevont személyek legalább 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók legyenek, illetve hogy a programba bevont tanulók legalább 30 %-a roma származású legyen (Önkéntes nyilatkozat – a jelen útmutató melléklete).

1) A tanodából lemorzsolódott tanulók arányának maximális értéke - 30% tanévenként
2) Azon partnerek száma, akikkel együttműködési megállapodást kötött a projektgazda - 5 db
3) A tanodán kívül megtartott programok/események száma - 6 db
4) Nyitott tanodai programokon részt vettek száma - 180 fő
5) Azon tanulók aránya, akik esetében a szövegértési kompetencia területén minimum 10 % mértékű javulás következik be. Minimális elvárás, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók minimum 50 %-ánál legalább 10 % mértékű javulás következzen be. Az előrehaladást mérésekkel, illetve azok kiértékelésével szükséges alátámasztani - A bevont tanulók min. 50%-a
6) Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók közül azon tanulók száma, akiknek eredményei javultak a bemeneti és kimeneti mérések között. Minimális elvárás, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál minimum 10% legyen a javulás a meghatározott területek legalább 50%-ában, de legalább két területen az alábbiak közül: matematika-logika, idegen nyelv, IKT, szociális kompetencia, tanulási motiváció. Az előrehaladást a mérésekkel, illetve azok kiértékelésével szükséges alátámasztani. Az egyéni fejlesztési terveknek a speciális elvárásoknál megfogalmazott feltételeknek eleget kell tenniük - A bevont tanulók min. 70%-a

A projekt területi korlátozása
A projekt a Közép-magyarországi régióra terjed ki (Budapest és Pest megye települései), abban fejti ki hatását.


Az VEKOP felhívás tekintetében a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást. Konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) lévő székhellyel rendelkező szervezet is igényelhet támogatást, amennyiben megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a Közép-magyarországi régióban. Konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) lévő telephely, megvalósítási helyszín nem szerepelhet a projektben.


A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a Közép-magyarországi régióban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon való részvétel.


Amennyiben Ön nem Budapesten vagy Pest megyében szeretne tanodát létrehozni, akkor tekintse meg az EFOP-3.3.1-15 kiírást, kattintson ide.

Indikátor
Támogatott programokban résztvevő tanulók száma: 20 fő (legalább 1000 lélekszámú település esetén 30). Célérték elérésének időpontja: 2018. augusztus 31.

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, az alábbi űrlapon adja meg elérhetőségeit és felveszem önnel a kapcsolatot!
Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!
 

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója