Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. szeptember 12., hétfő

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

(Piros színnel jelölve a 2016. szeptember 9-ei változások.)

A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1, maximum 5 millió Ft lehet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. október 3-tól legkésőbb 2016. október 14-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. október 14.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Települési önkormányzatok
b) Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények)
Alap és/vagy középfokú közoktatási intézmény fenntartója által benyújtott projektek számában nincs korlátozás, ha egy fenntartó több iskolát tart fenn, akkor ugyanaz a fenntartó több iskolára vonatkozóan is benyújthat támogatási kérelmet, de egy iskolára vonatkozóan csak egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
c) Civil szervezetek

KSH szerinti gazdálkodási forma kód6 alapján:
- 312 Központi költségvetési szerv
- 321 Helyi önkormányzat
- 327 Helyi önkormányzatok társulása
- 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- 517 Egyéb szövetség
- 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- 529 Egyéb egyesület
- 541 Kamara
- 549 Egyéb köztestület
- 551 Bevett egyház
- 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- 559 Egyházi szervezet technikai kód
- 561 Közalapítvány
- 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569 Egyéb alapítvány
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Egyéb megkötés:
- Székhely Magyarországon székhellyel illetve telephellyel rendelkező, a 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontban felsorolt szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult önállóan vagy konzorciumvezetőként. Emellett konzorciumi tagként további egy konzorciumban részt vehet.

Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületei, összhangban az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervvel:
I. Energiatakarékosság és energiahatékonyság
1. A hazai lakóépület-állomány állapotából fakadó költségoldali és épület-egészségügyi hatásokra való figyelemfelhívás.
2. Épületek korszerűsítési lehetőségeinek, azok várható költség-haszon értékeinek, és az azokhoz elérhető támogatások ismertetése.
3. Az energiahatékonysági beruházásoknak, mint befektetéseknek a bemutatása
4. Az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére vonatkozó ismeretek átadása.
5. Energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, továbbá az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő energiamegtakarítási és energiahatékonysági tanácsadás, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
II. Megújulóenergia-felhasználás
1. A lakosság által alkalmazható megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek átadása, különös tekintettel az alábbi szempontokra:
o megújuló energiaforrások típusai és alkalmazása;
o energiahatékonyság és megújulóenergia-hasznosítás egymáshoz való viszonya;
o tényleges költségek és hasznok, továbbá megtérülés;
o a technológiáktól és a kivitelezőtől elvárható minőségek és garanciák.
2. A szolgáltatóktól vételezhető, megújuló alapú energiaszolgáltatásokkal (például zöld tarifa) kapcsolatos információk átadása.
3. Helyi megújuló potenciálokkal kapcsolatos tájékoztatás.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 1000 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
I. Projekt előkészítés
- Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése
- közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása
II. Projektmegvalósítás
III. Horizontális tevékenységek
- projektmenedzsment
- projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- esélyegyenlőség biztosítása

Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan a II. Projektmegvalósítási tevékenység részeként:
a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása.
b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény keretében, az energiatudatosságot népszerűsítő megjelenést (pl. saját stand önálló programokkal) értünk.
c) települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák stb.) döntéshozói és munkavállalói energiatudatos szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.
d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása
A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, vetélkedők támogathatók.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak a II. Projektmegvalósítási tevékenység részeként:
e) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása
A szakkörök témája célzottan csak energiatudatossággal kapcsolatos (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) lehet. Alapcél a problémák és megoldások felismertetése és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok megismertetése, tapasztalatcsere, egyéni megoldások, saját ötletek megismertetése.
f) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
A tevékenység során a kötelezően választott (a, b) tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok támogathatók (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.).
g) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
Az 1.1 pontban meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó gyártók, gyártási folyamatok, termelők, mintaértékű felhasználók és egyéb helyszínek meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a kedvezményezett település(ek) döntéshozói és intézményei munkavállalói, valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése és lebonyolítása támogatható.
h) a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése
Kedvezményezett köteles az aloldalon a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a projekt időtartama alatt folyamatosan frissíteni, illetve a projekt keretében készült tanulmányokat, összefoglalókat hozzáférhetővé tenni. A honlap és annak tartalmának elérését a fenntartási idő végéig biztosítani kell.
i) térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára
j) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása
A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan az energiatudatossághoz (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiafelhasználás) kell kapcsolódnia.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdésétől, vagy – amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg – a projekt Támogatási szerződés hatályba lépését követő megkezdésétől legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Indikátorok:
Az egyes projektek esetén a támogatható összköltségtől függően kötelező minimum aktív elérés számok a következők:
- 1 millió Ft esetén minimum 100 fő
- 1 millió Ft felett minden további millió Ft támogatási összeg növekedés esetén 100 fővel növekszik az elvárt minimum elérés szám. (Pl. 3 millió esetén 300 fő, 5 millió esetén 500 fő az elvárt minimum elérés).


Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot (vagy kattintson ide a megjelenítéshez) és felveszem Önnel a kapcsolatot!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója