Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. május 13., péntek

VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Budapesten és Pest megyében

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.
 
A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:
- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)
- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.
 

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek
1. technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
2. jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
3. üzletileg hasznosíthatóak;
4. valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

Támogatást igénylők köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások
, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.
VEKOP-2.1.7-15 felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely számára a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) felhívás keretéből az adott naptári évben már került megítélésre támogatás. Amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik a két felhívás bármelyikében megítélt támogatással, akkor nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet jelen felhívásra a támogatás évében. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2016. július 15-én 16 óráig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  • 2016. július 15.
A támogatás mértéke, összege:
a) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 80 millió forint.
b) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.
c) A támogatás mértéke 35-70% közötti.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 75-600 db.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a):
a) Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
a) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
b) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
c) Iparjogvédelmi tevékenység támogatása jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység támogatása jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység jelen Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint.

Regionális beruházás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.
b) Immateriális javak beszerzése:
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.
A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.
 
A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-a)
a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:
A külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Kötelező vállalások:
Az a) pontban meghatározott vállalás kötelezően megvalósítandó minden támogatott projekt esetében.
a) Tesztelt prototípus létrehozása
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra
vihető terméket állít elő.
b) Üzleti hasznosíthatóság
A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus,
termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből)
származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
A b) pontban részletezett feltétel vállalása abban az esetben kötelező, amennyiben a projekt
keretében piacra vitelt is megvalósítanak, vagyis a támogatási kérelemben az alábbi tevékenységek
bármelyike megjelölésre kerül:
- kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység (felhívás 3.1. pontja szerinti A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás igénybevétele );
- hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel valamint piacra jutás tevékenység (felhívás 3.1. pontja szerinti Csekély összegű (de minimis) támogatási kategória Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység igénybevétele);
- immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenység (felhívás 3.1 szerinti Regionális beruházási támogatás igénybevétele).
Ha a projekt keretében a fent említett három tevékenység közül egyik sem kerül megjelölésre a támogatási kérelemben, vagyis a projekt csak prototípus fejlesztését tűzi ki célul, úgy a b) pont vállalása opcionális.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régió területén (Budapesten vagy Pest megyében) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie, (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja) továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha projekt tárgyát képező kutatás-fejlesztési tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.


Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben érdekli a pályázat, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója