Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. augusztus 18., csütörtök

EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:
 - a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,
- a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Célcsoport:
- az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
- a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők
Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 31. naptól 2016. év 12. hó 05. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. október 31. - 2016. november 29.


Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója,
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,
c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret működtető civil szervezet,
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,
g) az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak, nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,
h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

A fent felsorolt intézménytípusokhoz kapcsolódó elvárások:
a) Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású intézmény, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására.
A közművelődési intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy az intézmény létrehozásának alapvető célja közművelődési tevékenységek végzése. Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
b) Közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti települési önkormányzat. A közművelődési közösségi színtér a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület). Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
c) Civil szervezet: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 4 együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, d) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt tart fenn, vagy közművelődési közösségi színteret működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata és a közművelődési megállapodás.
d) Népi kézműves alkotóház: népi kézműves (továbbiakban: kézműves) tevékenységet folytató alkotóházak, műhelygalériák, nyitott műhelyek, melyek a tárgyalkotó népművészet színterei, ahol a magyar nyelvterület hagyományos népi kultúrájának, hagyományainak továbbéltetése, komplex bemutatása, közvetítése, oktatása, fejlesztése folyik intézményi, civilszervezeti, egyéni és egyéb fenntartási formában.
e) Könyvtár esetében benyújtandó igazoló dokumentum a könyvtár alapító okirata, vagy a fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata. Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzatok esetében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, amiben megjelenik a könyvtári tevékenység, emellett csatolandó a területileg illetékes megyei könyvtárral megkötött könyvtárellátási megállapodás. További feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Jelentés a könyvtárak 2015. évi tevékenységéről” elnevezésű, 1442-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
f) A muzeális intézmények esetében igazoló dokumentumként érvényes muzeális intézményi működési engedélyt rendelkezésre állása szükséges, további feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Muzeális intézmények 2015. évi adatai” elnevezésű, 1444-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
g) Levéltárak az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak. Levéltárak esetében az alapító okirat az irányadó.
h) Előadó-művészeti szervezetek esetében a támogatás igénylésekor szükséges benyújtani a nyilvántartásba vételről szóló, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által legkésőbb 2015. december 31-ig kiállított határozatot.

Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.
 

GFO kódok:
 312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
735 Művészeti alkotóközösség
736 Közhasznú társaság

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft.
 
Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. Emiatt a szervezetek között a támogatás feltételeként létrejött együttműködési megállapodások száma alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani.

Konzorciumok esetében a maximum igényelhető összeg meghatározásához konzorcium egészének a szervezetek között létrejött együttműködési megállapodások számát kell figyelembe venni. Feltételek: 1 támogatást igénylő 1 támogatási kérelmet nyújthat be, másik projektben nem lehet konzorciumi partner sem. Az együttműködési megállapodások esetében a minimum 5 db megkötésére vonatkozó elvárás 1 támogatási kérelemre vonatkozik. Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat. Minden konzorciumi partnernek meg kell felelnie a kiválasztási szempontoknak.
  b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 167-1000 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek kidolgozása és megvalósítása támogatható.


A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:
• szakkör, foglalkozássorozat,
• kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
• tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
• tábor,
• versenyek, vetélkedők,
• műhely- és klubfoglalkozás,
• témanap, témahét,
• művészeti csoport.

Témajavaslatok (példálózó felsorolás): amatőr- és népművészeti foglalkozások, klubok, szakkörök, könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt felkeltő közösségi zenélés, zenei tanulókörök, az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok, múzeumi rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra, kreatív területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat digitális írástudáshoz, internet használathoz, információkereséshez, tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások, szövegértést fejlesztő foglalkozások, tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz stb. kapcsolódó foglalkozások, témanapok, színház- és drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógiai foglalkozások stb.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:
- a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés
- szakmai terv elkészítése
- együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási intézményekkel

II. PROJEKTMENEDZSMENT
A projektgazdának, (konzorciumban történő megvalósítás esetén bármely konzorciumi partnernek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony5 keretében, vagy önkéntes szerződés keretében. A projektmenedzsernek 2 éves projektmenedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie. 
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén bármely konzorciumi partnernek) vállalnia kell a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy önkéntes szerződés keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú pénzügyi végzettséggel, és 2 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektgazdának (konzorciumban történő megvalósítás esetén bármely konzorciumi partnernek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt szakmai vezetőt alkalmaz. A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel6 és összesen 3 év releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, továbbá a támogatást igénylő alkalmazásában kell állnia munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében. A munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát.
A projektmenedzseri, a pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.

III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK

IV. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
I. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS
A foglalkozáshoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök (lásd. 5.5. pont Elszámolható költségek köre) beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig. (A foglalkozásokhoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele.) Infokommunikációs eszközök közül a projekt keretében kizárólag számítógép/laptop szerezhető be.

A projekt megvalósításának időtartama a következők szerint lehetséges:
18 hónap
24 hónap
30 hónap
36 hónap
A megvalósítási időszakban 6 havonta egy együttműködési megállapodás keretében legalább egy foglalkoztatási forma megvalósítása kötelező.

A projekt területi korlátozása:
A támogatást igénylőnek kevésbé fejlett régióban kell székhellyel vagy telephellyel rendelkezni. A tevékenységek csak kevésbé fejlett régióban valósíthatók meg. Kizárólag kevésbé fejlett régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.


Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot (ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide)!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója