Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. december 7., szerda

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

Megjelent a " GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása" című pályázat

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.

A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 2 millió és 40 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 2,5 millió Ft és 50 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 40%-a lehet.

A felhívás keretében lehetőség nyílik – többek között – piaci információk beszerzésére, külföldi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvételre, piacra jutás támogatására, tanácsadás igénybevételére és külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenységére is.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft.
- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 milliárd Ft,
- kölcsön összege: 5,6 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db.

Támogatást igénylők köre:
Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
c) amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott: 
- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 
- 5821 Számítógépes játék kiadása 
- 5829 Egyéb szoftverkiadás 
- 6110 Vezetékes távközlés 
- 6120 Vezeték nélküli távközlés 
- 6130 Műholdas távközlés 
- 6190 Egyéb távközlés 
- 6201 Számítógépes programozás 
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás 
- 6203 Számítógép-üzemeltetés 
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
e) amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
f) amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke, illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. § alapján nem minősülnek Induló vállalkozásnak.

Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 141 Európai részvénytársaság (SE)
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Nem nyújtható támogatás (nem teljes felsorolás!):
d) amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át;
e) amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exporttal kapcsolatos tevékenységhez, exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A szakkiállításokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) fejlesztendő tevékenységre irányulhat: 
- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 
- 5821 Számítógépes játék kiadása 
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés 
- 6120 Vezeték nélküli távközlés 
- 6130 Műholdas távközlés 
- 6190 Egyéb távközlés 
- 6201 Számítógépes programozás 
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás 
- 6203 Számítógép-üzemeltetés 
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége:
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 50%-a.

A támogatás mértéke, összege:
a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani.
b) A vissza nem térítendő támogatás összege:
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.
c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.
d) A kölcsön összege:
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.
e) A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
f) A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladhatja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A projekt területi korlátozása:
a) A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
b) A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
c) Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (Budapest és Pest megye kizárva!)

A projekt keretében tervezett minden tevékenységnek, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie. A megvalósítás helyszínének működő székhelynek/telephelynek/fióktelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:
a) iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,
b) engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
c) közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

Támogatható tevékenységek:
I. Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

b) piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)
II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
e) tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylőnek az a), b) és c) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia.
a) A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy a kapott támogatás révén legalább a projekt vissza nem térítendő támogatás összegével növeli nettó értékesítési árbevételét a támogatási kérelem beadása előtti utolsó lezárt üzleti év értékéhez képest a fenntartási időszak 2. évének végéig.
b) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék/szolgáltatás tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.
c) A támogatási kérelmet benyújtó vállalja, hogy:
1. a projekt fizikai befejezéséig a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. cégadatbázisában regisztrál. A feltöltött profil és regisztráció a záró kifizetés feltétele5;
2. a projekt fizikai befejezésének időpontjától és a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezik saját domainnel és honlappal, amelyen van idegen nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről. A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás kifizetésének feltétele.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A kölcsön törlesztése:
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.
Amennyiben nem történik meg a teljes kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztő összeg eltérhet a többitől. A törlesztő részletek pontos összegéről a MFB Pont a rendelkezésre tartási időszakot követően, írásban értesíti a Kedvezményezettet.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.
A Kedvezményezett részéről már előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem vehető újra igénybe.

A kölcsön kondíciói:
- Kamat: 2% / év
- Kezelési költség, Rendelkezésre tartási jutalék, Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
- A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
- Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
- A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év.
- Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
- Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

Biztosítékok köre:
A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás (hitel) vonatkozásában biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:
- garanciavállaló nyilatkozat,
- ingatlan jelzálogjog,
- garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
- A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió Ft.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a pályázati felhívást

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója