Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. december 7., szerda

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

Megjelent a "GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása" című felhívás

A felhívás célja:
A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiátus mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:
- mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11))
- járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)
- építőipar (TEÁOR’08 F 41-43).
- turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).
 
A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai
- infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
- platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
- alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),
mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-tól 2019. február 8-ig lehetséges. 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. március 30.

- 2017. március 30. követően minden második hónap utolsó csütörtöke

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft.
- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 2 milliárd Ft,
- kölcsön összege: 2,5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozások
b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,
d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaz),

f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket
g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.

IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több, mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:
- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 6110 Vezetékes távközlés
- 6120 Vezeték nélküli távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 6190 Egyéb távközlés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:
- az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;
- az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja;
- a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a 4.1. pontban nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik)..bevétele keletkezett

Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
141 Európai részvénytársaság (SE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Nem ítélhető meg támogatás az alábbi esetekben (a lista nem teljes!):
c) amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét
d) amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exporttal kapcsolatos tevékenységhez, exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A szakkiállításokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
g) amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat: 
- 5829 Egyéb szoftverkiadás 
- 6201 Számítógépes programozás 
- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás 
- 6203 Számítógép-üzemeltetés 
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 
- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A támogatás mértéke, összege:
a) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17.5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.
b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.
c) A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft.
d) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.
e) A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 87.5 millió Ft lehet.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) projekt előkészítése
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;
- előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;
- piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;
- szükséglet felmérés és helyzet feltárás
- üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;
- egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
- közbeszerzés előkészítési tevékenységei
b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek
- üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése,
- architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,
- specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,
- alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,
- üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás,
- szervezet- és folyamatfejlesztés;üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás
- kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása
- online marketing tevékenység
- rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység - eseménymarketing
- nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység
- partnermegkeresések lefolytatása;
c) további szakmai tevékenységek:
- kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek
I. Immateriális javak beszerzése
- üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak
II. Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök
- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök
- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök;
- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek
b) projektmenedzsment
- projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;
c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek
- szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása;
- felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alat
- szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése;
- üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése.
d) további szakmai tevékenységek:
- könyvvizsgálat
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

Műszaki és szakmai elvárások:
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
a) mikro-, kis és középvállalkozások működési folyamataihoz ad interneten keresztül emelt szintű infokommunikációs támogatást alapvetően a következő területek közül egyen vagy többen:
o Integrált vállalatirányítás / szervezeti menedzsment (pénzügy, számlázás, könyvelés, beszerzés, termelés/szolgáltatás, logisztika, értékesítés, HR),
- Ügyfélkezelés (CRM) - csak ágazat-specifikus megoldás elfogadható,
- Internetes, online kereskedelem (beszerzés, értékesítés),
- Menedzsment- és döntéstámogatás,
- Folyamatmenedzsment, csoportmunka,
- Speciális szakrendszerek (pl. IT biztonság).
b) A szolgáltatás menedzselt informatikai infrastruktúra/platform/alkalmazás biztosítását jelenti, így:
ba) az infrastruktúra/platform/alkalmazás napi működtetését, üzemeltetését, felügyeletét a szolgáltató végzi, ezért szerződéses felelősséget vállal;
bb) GINOP-3.2.4-16 és a GINOP-8.2.4.-16 konstrukciók támogatásából megvalósított infrastruktúra/platform/alkalmazás szerver oldali infrastruktúrafejlesztés, illetve a platform- és alkalmazás-licence beszerzés esetén azok a szolgáltató (támogatást igénylő) eszközei között lesznek nyilvántartva.
c) A szolgáltató a szolgáltatást írásban foglalt szolgáltatási szerződésen keresztül biztosítja az igénybevevő számára.
d) A felhőben levő infrastruktúra/platform/alkalmazás kapacitás igényét dinamikusan és rugalmasan tudja bővíteni vagy csökkenteni.
e) A szolgáltatást igénybe vevő az igénybe vett kapacitások/szolgáltatás alapján fizet a szolgáltatás nyújtójának, a szolgáltatás ellenértéke rendszeres időközönként kerül elszámolásra szolgáltatási díjként (a szolgáltatási díj nem lehet a piaci árszintnél alacsonyabb).
f) Ugyanazokon az erőforrásokon több vállalat is osztozhat úgy, hogy a különböző vállalatok adatai és szolgáltatásai ugyanolyan vagy közel olyan magas szinten védettek, üzembiztosak és megbízhatóak, mintha külön dedikált infrastruktúrákon futnának.

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylőnek a Felhívás 3.4.1.3.1 a) és b) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. 

a) a KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználók számával súlyozott szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma
A támogatást igénylőnek vállalnia kell a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 3. üzleti év végére a KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználók számával súlyozott szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások számára vonatkozó elvárás teljesítését.
A szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások meghatározása:
Az adott jelentéstételi periódus (év) végén élő szerződéssel rendelkező, minimum a periódus utolsó 6 hónapjára felhő szolgáltatási díjat fizető, a hazai kevésbé fejlett régiókban (is) működő, vagyis ott székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azokon legalább 1 fő teljes munkaidejű foglalkoztatottal rendelkező, adott esetben a többletpontszámért (lásd Felhívás 4.4.2 rész 5.szempont) megjelölt, kiemelt (TEÁOR’08 szerint az 1.1. részben felsorolt főtevékenységű) ágazatban tevékenykedő KKV. A támogatás elnyerésekor már szolgáltatási szerződéssel rendelkező a támogatást elnyerő projektből megvalósuló szolgáltatást igénybe venni kívánó, azonban már azonos szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel rendelkező, azonos szolgáltatást már igénybe vevő KKV-k, illetve egyéb (pl. nagyvállalati vagy csak KMR-ben működő) ügyfelek nem vehetők figyelembe szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásként (csak a támogatás eredményeképp szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások vehetők figyelembe).
Viszonteladókon keresztül van módja a kedvezményezettnek ügyfeleket szerezni (közvetített szolgáltatás). Ez esetben követelmény, hogy a viszonteladóval a konstrukcióban előírtaknak megfelelő szerződéses (ÁSZF) viszonnyal rendelkezzen a kedvezményezett, a valós végfelhasználók kilétéről, a szolgáltatás igénybevételének helyéről, az igénybevevő jogi személyek számáról és az egyes igénybevevő KKV-k fele nyújtott szolgáltatásra jutó, közvetített szolgáltatási díjról megbízható, auditálható adatokkal rendelkezzen, ezekről a Felhívásban és mellékletében előírt adatközlést biztosítson. Így a csatlakoztatott KKV számban elismertethető a végfelhasználók száma, valamint a csatlakoztatott KKV-ra jutó árbevételnél elismertethető a közvetített szolgáltatás díja (melyet a viszonteladó az adott KKV vonatkozásában a szolgáltatónak megfizet).

b) Kötelező vállalás továbbá minden olyan vállalt számszerű, nyújtott szolgáltatatást, annak komplexitását mérő érték, amely az értékelés alapját (12-es és 13-as tartalmi értékelési szempont) képezi, így:
- KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználó szám: Kiszolgált összes felhasználói létszám / szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma
- A támogatási összeg hasznosulása: Támogatási összeg / vállalt mutatószám

A kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a GINOP-3.2.4-16 támogatásból és a GINOP-8.2.4-16 kölcsönből kifejlesztett és piacra bevezetett felhőalapú üzleti megoldását, szolgáltatását a GINOP-3.2.1-15 „Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program kkv-knak” (projektgazda: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) kiemelt projektben létrehozott úgynevezett „voucher” rendszerben elérhetővé teszi az ügyfelek számára. A GINOP 3.2.1 projekttel és annak voucher rendszerével kapcsolatosan a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon találhatók információk.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A kölcsön törlesztése:
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.
Amennyiben nem történik meg a teljes kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztő összeg eltérhet a többitől. A törlesztő részletek pontos összegéről a MFB Pont a rendelkezésre tartási időszakot követően, írásban értesíti a Kedvezményezettet.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.

A Kölcsön kondíciói:
- Kamat: 2% / év
- Kezelési költség, Rendelkezésre tartási jutalék, Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
- A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
- Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
- A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év.
- Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
- Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A projekt területi korlátozása:
A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

A projekt keretében tervezett minden tevékenységnek, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie. A megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fiókteleptelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:
a) iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,
b) engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
c) közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).
 
A munkaszerződésnek és vagy munkaköri leírásnak a munkavégzés helyét minden esetben tartalmaznia kell.
Munkavállalók tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:
- a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,
VAGY
- a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.

Biztosítékok köre:
A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:
- garanciavállaló nyilatkozat,
- ingatlan jelzálogjog,
- garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
- A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.
 
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. beruházási hitelből) állhat.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a pályázati felhívást

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója