Ads 200x100px

.

2016. december 7., szerda

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Megjelent a „GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től. A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. május 31-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 millió és 50 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 10 millió Ft és 145 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére (ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésére) és infrastrukturális és ingatlan beruházásokra.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

Támogatást igénylők köre:
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
124 Agrárgazdasági szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó 

A projekt maximális elszámolható összköltsége:
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

A támogatás mértéke, összege: 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
- Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
- Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
- A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Támogatható tevékenységek:
a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint, egyenként minimum nettó 100.000.- forint értékben - önállóan támogatható
b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása. Ingatlan beruházás esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető - max. a projekt 80%-áig
c.) Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint, hardver egyénként minimum nettó 30.000.- forint értékben - szoftverek max. a projekt 15%-áig
d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - max. a projekt 10%-áig
e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek - kötelező, max. a projekt 0,5%-áig

NEM támogatható tevékenységek (többek között):
- lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés,
- szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztés,
- kokszgyártás, kőolajfeldolgozás (TEÁOR 19.10-20) beruházások,
- vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR 24.10) beruházások,
- hajó, csónak gyártása (TEÁOR 30.11-12) beruházások,
- ipari gép, berendezés, eszköz javítása beruházások
- ipari gép, berendezés üzembe helyezés (TEÁOR 33.11-20) beruházások,
- bányászat (TEÁOR 05.10-09.90) tevékenységhez kötődő beruházások,
- dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházások
- desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,
- mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,
- vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, illetve kölcsön törlesztése,
- üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása

Kötelező vállalások: 
1) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.
2) A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A kölcsön kondíciói:
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 25. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.

- Kamat: 2% / év
- Kezelési költség, Rendelkezésre tartási jutalék, Előtörlesztési díj:  Nem kerül felszámításra
- A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
- Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
- A kölcsön futamideje: 
a.) új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a szerződéskötéstől számított 15 év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni.
- Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
- Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

A projekt területi korlátozása:
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá válik a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. 

Biztosítékok köre:
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke:
a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként,
b) Ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként,
c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a, a bevonható biztosítékok körét és feltételeit a Felhívás 11. számú melléklete tartalmazza.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő - önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

Az elbírálásnál előnyt jelentő szempontok:
1) A támogatást igénylő jelentős növekedési/export potenciállal rendelkezik a további bővüléshez
2) Termelési értékláncban előrelépő vállalkozás
3) Innovatív KKV-k (korábban elvégzett kutatási és innovációs tevékenységre vagy újonnan megszerzett ipari szellemi tulajdonjogokra épülő termelő beruházások alapján)
4) Akkreditált klaszter tagság
5) A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló berendezések gyártására irányuló beruházás valósul meg
6) A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó
7) A fejlesztés szabad vállalkozási zóna területén valósul meg
8) A fejlesztés Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatban valósul meg
9) A fejlesztés feldolgozóiparban valósul meg
10) IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: A vállalkozás rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel, vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a pályázati felhívást és a mellékleteket

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. Kérem, az űrlapon írja meg nekem a települést is, ahol pályázni szeretne. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója