Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. december 3., szombat

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Megjelent a "GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című felhívás.

A felhívás célja:
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 25-ig lehetséges.

A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-40 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

A Felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására is.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások;
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 
A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
 
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
141 Európai részvénytársaság (SE)
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskola szövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
142 Európai szövetkezet (SCE)
126 Biztosító szövetkezet
128 Foglalkoztatási szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
228 Egyéni cég
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
231 Egyéni vállalkozó 

Támogatásban nem részesíthetők köre (a felsorolás nem teljes!):
7) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
9) amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
10) amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége:
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege:
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:
Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
- a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
- a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a. 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:
a) 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke:
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:
- Észak-Magyarország,
- Észak-Alföld,
- Dél-Alföld,
- Dél-Dunántúl,
- Közép-Dunántúl
- Nyugat-Dunántúl.
 
Csekély összegű támogatás esetén:
Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

Előleg igénylése:
Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 20 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása - VTSZ lista alapján

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával - VTSZ lista alapján
c) Információs technológia-fejlesztés - TESZOR lista alapján (legfeljebb a projekt 15%-áig)
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés


Műszaki és szakmai elvárások (a felsorolás nem teljes!):
a) A Felhívás 5. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag a feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek, amennyiben a támogatást igénylő megfelel a 4.4.2.3. pont Tartalmi értékelési szempontok/Rangsorolási szempontok 1. pontjában szereplő kritériumok valamelyikének.
b) A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 4.2. pontjában szereplő kizáró tényezők figyelembevételével. 

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő az aa) vagy ab) vagy ac) pontban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye: 
aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget
VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot
VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot

b) Honlapkészítés
A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
- a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
- a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
- a honlap látogatóinak számát mutató számláló,
- az utolsó frissítés időpontja. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. (Budapest és Pest megye kizárva!)
 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:
- Iparűzési adó fizetésigazolás.
- Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
- közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).
 
Munkavállalók tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:
- a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,
VAGY
- a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.

Biztosítékok köre: 
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a pályázati felhívást és a hivatkozott mellékleteket

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. Legyen kedves megjelölni, hogy melyik településen szeretne pályázni! Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója