Oldalak

Ads 200x100px

.

2017. február 21., kedd

Megjelent "A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban" című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című (EFOP-3.3.4-17) felhívás.

A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába, NépmesePontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

A mesélés közösségformáló ereje a marginalizálódó közösségek társadalmi integrációjában is fontos szerepet tölt be. Az európai szakemberek előtt is kevésbé ismert gazdag szellemi hagyaték (magyar és más nemzetiségek, etnikumok pl roma meserepertoárok) feltárása és bemutatása révén a különböző társadalmi csoportok számára megismerhetővé válnak a közösségi identitást megteremtő hagyományok, szokások, kultúra nyelv. A népmeséléshez fűződő célok és programok ezáltal kiválóan alkalmasak a Kárpát-medencei magyarsággal együtt élő más etnikumokkal a békés és kiegyensúlyozott együttélés modelljének bemutatására, az integrációs és interkulturális életmód legjobb gyakorlatának bizonyítására.

Jelen projekt hozzájárul a nemzetiségi identitás megőrzéséhez, a kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködéséhez.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 190 000 000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-39 db.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi kulturális intézmények / szervezetek, figyelembe véve, hogy annak a kulturális intézménynek / közösségi színtérnek / tagintézménynek / telephelynek, amelyben a NépmesePont kialakításra kerül 14.000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező településen kell működnie:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat
c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik
g) az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak
h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

A területi lefedettség érdekében, a NépmesePontnak helyet adó kulturális intézmény/közösségi színtér/tagintézmény/telephely elhelyezkedése alapján megyénként legfeljebb három, településenként legfeljebb egy támogatási kérelem támogatható úgy, hogy a beérkezett-, és a támogathatósági feltételeknek maradéktalanul megfelelt kérelmek közül a legmagasabb pontszámmal rendelkezők kerülnek kiválasztásra.

GFO kódok:
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 27. naptól 2019. év március 27. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. március 27. – 2017. május 3.
2017. május 10. - 2017. július 31.
2017. augusztus 7.- 2017. december 31.
2018. január 7. – 2018. június 15.
2018. június 22. – 2019. március 27.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 80 000 000 Ft.

Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá, illetve képesek hozzájárulni a hátránykompenzáció eszközeihez. Emiatt a szervezetek között a támogatás feltételeként megvalósított tanulási programok száma alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projekt költségvetésének összeállításakor fokozott figyelmet szükséges fordítani a költséghatékonyságra, az ár-érték arányra, a piaci ár figyelembe vételére.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

Önállóan támogatható tevékenységek:
I. Népmesekincs feldolgozáshoz és gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó tevékenységek:
- hazai gyakorlatok felkutatása, tapasztalatok megismerése magyar népmese szakmai napok szervezése
- a magyarországi nemzetiségek (különösen romák) mesevilágának feldolgozásával, illetve a romák mesevilágának kulturális vonatkozásaival kapcsolatos tevékenység
- meseszövegek, gyűjtések digitális közzététele
- népmesemondással kapcsolatos hangzó-, illetve képi anyag készítése

II. Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:
- NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, tematikák kidolgozása
- a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása:

Programsorozatként vagy több napos programként:
- klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás
- művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport működtetése
- gyermekeknek szóló kompetenciafejlesztő táborok szervezése és megvalósítása
- élőszavas mesemondás
- kulturális óra
 
Egyéb programként:
- népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása 
- népmesegyűjtéssel (hangzó, képi anyag) kapcsolatos versenyek, programok megvalósítása
- meseírással, mesefeldolgozással, meseillusztrációval kapcsolatos versenyek, programok lebonyolítása
- népmesével kapcsolatos egyéb kulturális-, és fejlesztő programok megvalósítása
- a népmeseismeret és mesemondás népszerűsítése családi program keretében
 
Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó segédanyagok:
- a magyar népmesekinccsel és a NépmesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele
- szakmai és szemléletformálási célokat szolgáló kiadványok megjelentetése

III. Szakmai megvalósítók (pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei) részére szervezett programok:
- szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati (pl. mesemondó, közösségszervező stb.) szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával
- animátorok, önkéntesek felkészítése a NépmesePont keretében végezendő tevékenységek ellátására

IV. Kommunikációs tevékenység:
- kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása
- a NépmesePont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök előállítása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy a programokba bevont személyek száma projektenként minimálisan összesen 500 fő legyen, akiknek minimálisan 5 %-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, gyermek.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Legalább egy NépmesePont létrehozása és működtetése kötelező a 3.1.1 pontban felsorolt tevékenységek közül minimálisan az alábbi tevékenységek megvalósításával:

II. Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:
- NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, tematikák kidolgozása
- a népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és megvalósítása:

Programsorozatként vagy több napos programként:
- klubfoglalkozás, műhelyfoglalkozás
- művészeti, alkotó (színjátszó, népmesemondó, meseíró stb.) csoport működtetése
- élőszavas mesemondás
- kulturális óra
 
Egyéb programként:
- népmesemondó versenyek és felkészítő programok kialakítása és megvalósítása

Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó segédanyagok:
- a magyar népmesekinccsel és a NépmesePonttal kapcsolatos digitális tartalmak elkészítése és internetes közzététele
A tevékenységek közül 12 havonta legalább 5 féle, összesen 10 db informális/nem formális tanulási forma szervezése és megvalósítása kötelező.
 
III. Szakmai megvalósítók (pl.: pedagógusok, önkéntesek és kulturális intézmények szakemberei) részére szervezett szakmai programok:
- szakmai műhelyek az elméleti és gyakorlati szakemberek számára a témában nagy szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával
- animátorok, önkéntesek felkészítése a NépmesePont keretében végezendő tevékenységek ellátására
 
IV. Kommunikációs tevékenység:
- kommunikációs kampány, rendezvények megvalósítása
- a NépmesePont tevékenységét népszerűsítő kiadványok, disszeminációs eszközök előállítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS:
A projekt előkészítési időszaka a felhívás megjelenésétől a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdő napjáig tart.
Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek:
1) Szakmai terv elkészítése
2) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése
3) Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása
4) Együttműködési megállapodás kötése nevelési-oktatási intézményekkel
 
II. PROJEKTMENEDZSMENT:
Részletes előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.
 
III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK:
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok

IV. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG:
Tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A NépmesePont kialakításához elengedhetetlen felújítási munkák és felszereléséhez, valamint a programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök (lásd. 5.5. pont Elszámolható költségek köre) beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 25 %-áig. (A programokhoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele.)
Épület-energetikai korszerűsítés, valamint energia hatékonyságot fokozó beruházás, felújítás nem támogatott.

Műszaki és szakmai elvárások:
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
Együttműködési megállapodással kapcsolatos elvárások:

A támogatást igénylő az előkészítési szakaszban felméri az érintett nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási vagy nevelési programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tevékenységeket, s ez alapján tervezi meg a foglalkozásokat és köti meg az együttműködési megállapodást.
Kötelező legalább 5 db együttműködési megállapodás megkötése különböző nevelési-oktatási intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra, amelyben a megvalósító intézmény bemutatja az együttműködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek) nevelési-oktatási programjának megvalósítását, kínálatának gazdagítását támogató tevékenységek körét és azokat a szolgáltatásait, amelyekkel ezeket a tevékenységeket támogatni tudja. Az együttműködési megállapodásban a nevelési-oktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy ezen szolgáltatásokat, tevékenységeket hány csoporttal és milyen gyakorisággal veszi igénybe a megvalósítási időszak alatt, illetve a fenntartási időszakban. Továbbá az együttműködési megállapodásban felsorolt támogatandó programnál szükséges megjeleníteni, hogy a nevelési-oktatási intézmény nevelési-oktatási programjának mely eleméhez kapcsolódik a nyújtani kívánt szolgáltatás, tevékenység.

A legalább öt, együttműködési megállapodással bevont nevelési-oktatási intézmény közül, legalább egy a támogatást igénylő székhelyétől eltérő településen van.

Kizárólag kevésbé fejlett régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.
Egy együttműködési megállapodás csak egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozhat, és minden megállapodásnak legalább egy nem formális, informális foglalkoztatási formát kell tartalmaznia a Felhívás 3.1.1. pontjában felsorolt tevékenységek közül. Egy megállapodás vonatkozhat több tevékenységre is, illetve ugyanazon típusú tevékenységből többre, valamint ugyanazon típusú tevékenység végezhető több nevelési-oktatási intézményben.

együttműködési megállapodások számítása során külön együttműködési megállapodásként kell tekinteni a többcélú nevelési-oktatási intézmény különböző feladatait ellátó intézményegységeit (pl. óvoda, általános iskola, középiskola) valamint az azonos feladatot ellátó egy szervezetbe összevont tagintézményeket/telephelyeket/feladat ellátási helyeket.

Együttműködés a Hagyományok Házával:
- NépmesePont végleges belső installációs kialakításának jóváhagyása (melynek összhangban kell lennie a releváns esetben szükséges építési és egyéb hatósági előírásokkal)
- NépmesePont éves munkatervének és beszámolójának véleményeztetése
- részvétel évente, legalább egy a Hagyományok Háza által megjelölt szakmai eseményen (NépmesePontonként legalább 1 fő)
- a projekt népmese gyűjteményeinek és szakmai eredményeinek becsatornázása a Hagyományok Házához, közzétételi céllal

A Hagyományok Házával kötött együttműködési megállapodást a támogatási szerződés megkötésekor szükséges benyújtani.

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
- A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony3 keretében. A projektmenedzsernek 1 éves projektmenedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie. A munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 10 órát.
- A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú pénzügyi végzettséggel, és 2 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 10 órát.

A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.

Szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások:
- A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú4 vagy pedagógus végzettséggel és összesen 3 év releváns, végzettségének megfelelő szakirányú szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezető a fejlesztést megvalósító intézmény alkalmazásában is állhat. Csak olyan támogatási kérelem részesülhet támogatásban, mely új tevékenység, szolgáltatás kialakítását vagy a meglévő tevékenységek tartalmi-, módszertani megújítását, eredményességének, hatékonyságának növelését szolgálja.

A NépmesePont szakmai-műszaki előírásai:
A NépmesePont kialakítása, tárgyi és technikai feltételei:
Egy támogatási kérelem keretében egy településen egy NépmesePont alakítható ki.
Minimum 35 fő számára egyidejű befogadására és leültetésére alkalmas tér létrehozása beépített vagy mobil installációval, mely népmesék világának átélését segíti.
A tervezés során érdemes a már hasonló céllal működő intézmények jó gyakorlatait megismerni, azokban látogatást tenni (pl. Mesemúzeum).
A NépmesePont arculati elemei, a képi világ, installáció, berendezés és mesetér belső kialakítására vonatkozóan a Felhívás Szakmai mellékletei között megtalálható 7. számú melléklete tartalmaz ajánlásokat.
A NépmesePont működtetésének személyi feltételei
 
Támogatási összeg mértéke alapján,
- amennyiben a támogatási összeg nem haladja meg az 50 millió forintot legalább 1 fő;
- 50 millió forintot meghaladó támogatási összeg esetében legalább 2 fő
szakirányú, vagy pedagógus végzettségű heti 40 órás munkavállaló alkalmazása kötelező.

Előnyt élveznek a múzeumpedagógus vagy drámapedagógus végzettséggel rendelkező, gyerekrendezvény-szervezésben tapasztalattal rendelkező szakemberek. Feladatuk a foglalkozások megszervezése és megtartása, kommunikációs csatornák működtetése, kapcsolatépítés, csoport- és programszervezés, lebonyolítás, a NépmesePont működtetésével járó egyéb feladatok ellátása.

A programok megvalósítása során a következőkből minimum egy elvárás teljesítendő:
- helyi, regionális mesemondó bevonása a programokba,
- az egyik foglalkozásterv a helyi mese hagyományokat dolgozza fel,
- hagyományőrző csoport(ok) bevonása a programokba.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósítását legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépését követően két hónapon belül meg kell kezdeni. A támogatást igénylőnek kötelező 36 hónapra terveznie a projektet.

A projekt területi korlátozása:
A tevékenységek a kevésbé fejlett régiókban valósíthatók meg, nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, legyen kedves az alábbi űrlapot kitölteni és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója