Ads 200x100px

.

2018. március 11., vasárnap

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára vidéken

Megjelent a "GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című pályázati felhívás. A pályázati felhívás 2018.03.10-én módosult, a módosításokat piros színnel jelöltük.

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 21-én 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. (Tehát fontos, hogy minél előbb beérkezzen a pályázata!)

Támogatást igénylők köre:
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság

A támogatás mértéke, összege: 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft az alábbiak szerint:

a) Ha a képzésben résztvevők minimális létszáma összesen: 3 fő, akkor az igényelt támogatás összege: 3.000.000.- Ft

b) 3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege. 

Maximális támogatás mértéke:
Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás esetében: 70%
Képzési támogatás középvállalkozás esetében: 60%
Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás): 70%

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 13. 040. 000. 000 forint. A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-,kis és közepes vállalkozások számára a lakosságszám alapján számított arányhoz képest további 10%-os mértékű többletforrással , a rendelkezésre álló keret legalább 66,46 %-a, 8 666 541 246 Ft áll részükre elkülönítve áll rendelkezésre. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-4346 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Képzések lebonyolítása:

- saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy
- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;
beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést.

 
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:
1) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
2) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
3) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
4) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
5) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:
a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is)

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt előkészítési tevékenységek
1) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

2) képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével
 
b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
1) belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével);
2) szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
3) saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

 
c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
1) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
2) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 
d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

e) Munkahelyi mentor alkalmazása
Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A 3.1.2.2 d) pontban szereplő szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is.

Műszaki-szakmai elvárások (a felsorolás nem teljes, azt a Pályázati Felhívás tartalmazza!):

>Képzésekkel kapcsolatos elvárások:
1. A felhívás keretében egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben. Több képzési csoport egy képzésnek számít.

2. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot13 szükséges alapul venni.)
 

3. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot14 szükséges alapul venni.)
 

4. A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, valamint saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként.
 

5. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).

6. Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek.
 

7. Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.
 

8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani.
 

9. Belső képzés esetén a képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) - (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni, valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában, az Fktv. 21. § (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.
 

10. A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyekben a megjelölt képzések:
- az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 2. sz. szakmai melléklete) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy az építőipari tevékenység (Felhívás 2.sz. szakmai melléklet) technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg.
- a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások16 (Felhívás 3.sz. szakmai melléklete) alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
- Fktv. 2. § 5. pontja szerinti 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel engedélyezett hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket valósít meg és/vagy
- munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához,, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához.
 

11. Előnyt élvez az a támogatást igénylő:
- amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik vagy a projekt fizikai befejezésének végéig vállalja szakképzésben oktatott tanulók gyakorlati képzése vonatkozásában a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással, amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat és vállalja ennek fenntartását a fenntartási idő végéig (a felhívás 4.4.2. Tartalmi értékelési szempontok 6. értékelési szempontjánál részletezettek szerint)
 

12. A képzés formája lehet az Fktv. 2.§ 18. pontjának megfelelően egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.
 

13. Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni.
- A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
- A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében - - egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
- Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.
- Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján jelen konstrukció keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.
- A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.
- A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.
- Egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés amennyiben belső képzésként kerül megvalósításra, akkor megvalósítható távoktatás formájában is. Amennyiben azonban az egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést az Fktv. szerinti engedély alapján külső képzésként és/vagy saját teljesítés keretében végrehajtott képzésként valósítják meg, abban az esetben a képzés formája csak az Fktv. szerinti kontaktórás képzés lehet.

14. Belső képzés megvalósítása esetén elvárás:
- A belső képzésként a Felhívás 3.1.2.1 a)2-4.) pontban meghatározott egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
- Belső képzésbe csak saját munkavállaló vonható be.
- A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti tartalmú felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
 

15. Belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 

16. Külső, illetve saját teljesítés keretében végrehajtott képzés megvalósítása esetén elvárás:
- A Felhívás 3.1.2.1 a) 1. pontjában meghatározott OKJ képzés kizárólag külső képzésként vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett képzésként lehet megvalósítani. A Felhívás 3.1.2.1. a) 5. pontjában meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként vagy saját teljesítés keretében megvalósított képzésként valósítható meg, amennyiben a képzést folytató intézmény az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés folytatására ágazati jogszabály alapján jogosult. Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés, vagy olyan képzés vehető igénybe amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján jogosultsága van.
- Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az Fktv. alapján a képzés indításának a felnőttképzést folytató intézmény által megtartott első képzési nap minősül.
- A Felhívás 3.1.2.1 a) 5. pontjában meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
- Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésére, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
- Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződéssel azonos tartalmú szerződést kell kötni, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.
 

17. Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 

18. A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.
 

19. Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványok, tanúsítványok kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.
 

20. A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A felvétel meta adatait is tartalmazó adatállományt projekt Támogató és egyéb ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal monitoring látogatása során rendelkezésre kell bocsátania a Támogatást Igénylőnek olyan formátumban, amely bármilyen felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható. Az eredeti felvétellel kapcsolatos technikai elvárás az 1920*1080 pixeles felbontás minimum 24 fps (frame per secundum: másodpercenkénti képkocka) mellett. A meta adatokból származó információk alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a képzés idejének. A mozgó- és állókép felvételek minőségének alkalmasnak kell lennie a képzésen résztvevők azonosítására. A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja.

Kötelező vállalások:
1) Képzésben résztvevők száma:  
minimum 3 fő

2) Képzésbe bevont munkavállalók száma: 
támogatási kérelemben megadott vállalás

3) A felhívás 3.4.1.1 d) 2. pontjában meghatározott külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek (amennyiben releváns):  
támogatási kérelemben megadott vállalás

4) A képzésben résztvevők közül a felhívás 3.4.1.1 a) 7. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya
középvállalkozás esetén a képzésbe vont saját munkavállalók min. 5%-a, de legalább 2 fő

5) A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya: 
a képzésen résztvevők min. 80%-a; amennyiben a képzésbe vont résztvevők között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%.

6) A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 6. értékelési szempont alapján tett, a fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése: 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződésben, együttműködési megállapodásban (amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat) foglalt tanulói létszám

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. Amennyiben Ön Budapesten vagy Pest megyében szeretne pályázni, kattintson ide.

Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:
- A megvalósult képzések honlapon való kommunikációja.
- A tananyagok, oktatási segédanyagok illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).

- A tartalmi értékelési szempontok 6. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés) szerinti, fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a Pályázati Felhívást

Amennyiben érdekli a pályázat, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. (Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.)

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója