Oldalak

Ads 200x100px

.

2017. október 10., kedd

TFC-1.1.1-2017 Panziók fejlesztése - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE:
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Részletes célok:
 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának –komfortfokozatának – fejlesztése, tematikus – pl. családbarát – szolgáltatások kialakítása);
 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
 • kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikaiberuházások/szolgáltatások megvalósítása);
 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:
 • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
 • képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
 • illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.
Támogatás maximális mértéke, összege:
Maximális támogatás: 70%, de figyelembe kell venni az alábbit:

Panziók szobánkénti fajlagos költségei = Beruházás összes elszámolható költsége / meglévő szoba: maximum 5.000.000.- Ft

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Panziók esetében a minimum - maximum támogatási összegek:
5 Mft - 60 Mft között - A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adó nélkül számított költsége.

A támogatás kizárólag csekély összegű támogatásként vehető igénybe, melynél figyelembe kell venni, hogy Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Előleg mértéke:
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a

A támogatási igények benyújtásának határideje:
A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. és 2018. 01. 15. közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek
Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője
Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra
 
Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

TÁMOGATHATÓ KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIÁK:
A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriához kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás:
 • panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

Kezelő szerv fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges üzemelését, valamint az üzemelésnek az irányadó jogszabályoknak való megfelelését más módon, akár a támogatói döntést megelőzően is ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez alapján is meghatározhatja.
 
E mellett a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy
 • a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,
 • évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér.
A benyújtást megelőző üzemeltetés időszakára vonatkozóan egyéb feltételt a pályázati felhívás nem határoz meg. 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:

Önállóan támogatható tevékenységek (maximum a projekt 50%-áig):
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.)
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések; 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;
Kapacitásbővítés esetén, a fejlesztés eredményeképpen is meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§.(d) pontjában foglaltaknak.

Elszámolható költségek:
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

előkészítési költségek (maximum 5%-ig)
 •  üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
szolgáltatások igénybe vételének költségei (maximum 1%-ig)
 • műszaki ellenőr költsége;
építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
 • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
 • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől);
 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
 • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
 • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
immateriális javak beszerzése (maximum 10%-ig)
 • infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
Meglévő szálláshelyek fejlesztésére irányuló támogatás esetén a projekt megvalósításának végső dátuma: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap.

Projekt területi szűkítése:
Jelen felhívás keretében Magyarország területén, Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.

Egyéb speciális feltételek:
 
Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:
 • A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.
 • A pályázatban vállalni kell, hogy legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.) a teljes fenntartási időszak alatt.
Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:
 • Legkésőbb a záró beszámoló és elszámolás benyújtásáig igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett panzió legalább a három csillagos „Panzió csillaggal” minősítést megszerezte.
 • Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Kezelő szerv felé.
 • A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Kezelő szerv által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. (Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.)

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója