Oldalak

Ads 200x100px

.

2019. március 13., szerda

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

Frissítés: Meghosszabbították a beadási határidőt!

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában Budapesten és Pest megyében. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft. (maximum 45%)
b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét

Ez a gyakorlatban így néz ki: 45% támogatás, 45% hitel, 10% önerő.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. május 20-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76 milliárd Ft.
- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 5,88 milliárd Ft,
- kölcsön összege: 5,88 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-320 db.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 
gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
egyéni vállalkozók ebben a pályázatban nem vehetnek részt!
 
jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) Projekt-előkészítési tevékenységek (max. a projekt 5%-a lehet):
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan, valamint a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített vagy részletes módszerrel elvégzett számítást az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotra vonatkozóan,
c) statikai szakvélemény,
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály3 szerint kötelező).
 
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.
Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell.
Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne. A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) is eleget tesznek.
Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:
– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);
– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;
– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;
– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;
– energiatakarékos megoldások alkalmazása;
– gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;
– távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.
– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).
b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;
– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);
– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).
c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.
 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
 
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport4 teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.
Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig; napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.
 
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder rendszer kapcsolódási csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
 
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.
A műszaki követelményekben (az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben) foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket.
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
- Földhő-víz hőszivattyús rendszer
- Víz-víz hőszivattyús rendszer

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
D) Egyéb tevékenységek:
I. A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (max. a projekt 0,5%-a lehet)
II. Műszaki ellenőri szolgáltatás
(max. a projekt 1%-a lehet)

Nem támogatható tevékenységek különösen (a felsorolás nem teljeskörű, azt részletesen a Pályázati Felhívás tartalmazza, ide a leggyakoribb kérdéseket írtuk!):
a) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.
b) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás5 célú fejlesztés valósulna meg. 6
c) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.
d) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
e) Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A kölcsön törlesztése:
A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 25. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 25. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 25. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 25. napján esedékes. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a törlesztés a következő munkanapon esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.

A kölcsön kamata: 2%/év

A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek. Tehát Budapest és Pest megye TÁMOGATHATÓ!

Biztosítékok köre:
A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
- ingatlanon alapított jelzálog,
- ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
- fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,
- gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
- hitelintézet által vállalt garancia.
 
Ezúton felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a beruházás tárgya (azaz a fejlesztéssel érintett ingatlan) minden esetben bevonásra kerül a fedezeti körbe. A beruházás tárgya (az ingatlan) a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el. Amennyiben a beruházás tárgyát képező ingatlan bevonásával a fedezettség nem éri el a 50%-ot, további fedezetadási kötelezettség kerül meghatározásra. A bevonható biztosítékok feltételeit az Eljárási Rend tartalmazza.

Önerő:
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva töltheti le a Pályázati Felhívást

Amennyiben Ön Pest megyén vagy Budapesten kívüli székhely/telephely energetikai fejlesztésére szeretne pályázni, úgy kattintson ide. Fontos azonban, hogy vidéken csak a vállalkozás tulajdonában álló ingatlanra lehet pályázni, ehhez azonban kötelezően felveendő hitel nem tartozik. 

Amennyiben érdekli a pályázat, töltse ki mielőbb az alábbi űrlapot és felveszem önnek a kapcsolatot. (Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.) A pályázat elbírálása pontozással történik, azt előzetesen ingyen elkészítem Önnek! 

Üdvözlettel: 
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója