Ads 200x100px

.

Kapcsolat

2021-től cégünk nem vállal újabb pályázatírási vagy projektmenedzsment megbízást. 


Megértését köszönjük!


Az ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t itt tudja elérni:
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/13.
Adószám: 23582419-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-312002
Kamarai nyilvántartási szám: SO23582419
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1) A szabályzat célja 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az ECOPROFIN Kft. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/13. cégjegyzékszám: 14-09-312002, nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága mint cégbíróság, adószám: 23582419-2-14) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az ECOPROFIN Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A jelen Szabályzat célja, hogy az ECOPROFIN Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül  nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

2) Az adatkezelő megnevezése

ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/13.
email ide kattintva elérhető 

Az ECOPROFIN Kft. a honlapon található űrlapok kitöltése során megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli. Az űrlapok kitöltése kizárólag kapcsolatfelvételre szolgál, azok nem minősülnek megrendelésnek. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlását az adatvédelmi követelményekről, és az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) vonatkozó szabályozását.

3) A kezelt személyes adatok köre

A honlapon található űrlapok kitöltése vagy a "Pályázati értesítő" nevű hírlevélre történő feliratkozáskor az alábbi személyes adatokat adhatja meg az ECOPROFIN Kft. részére:
 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám (nem kötelező)
Mivel az ECOPROFIN Kft. természetesen személyeknek szóló pályázatokat nem ír, így Öntől is kérjük, hogy lehetőleg a hivatalos/üzleti email címét adja meg számunkra a kapcsolattartás érdekében.


Az ECOPROFIN Kft. weboldalán elhelyezett űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvételt, valamint a hírlevélre történő feliratkozást szolgálják. A személyes adatok megadásával pályázati tanácsadásra vagy pályázat készítésre vonatkozó megrendelés vagy szerződés nem jön létre! 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google AdSense rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookiek segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

4) Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldalon található űrlapok önkéntes kitöltésével adja meg. 

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - GDPR
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 • Az érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az ECOPROFIN Kft.-hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek
Amennyiben az ECOPROFIN Kft. honlapján található bármely űrlapon, elektronikus levélben, vagy személyesen megadja személyes adatait, úgy azokat az ECOPROFIN Kft. a ZOHO CRM (mint Adatfeldolgozó) felhő alapú ügyfél-adatbázis rendszerében többlépcsős azonosítást követően tárolja és védi. Cégéről/szervezetéről az ECOPROFIN Kft. a nyilvános adatbázisokból (NAVCégközlöny, stb.) adatokat gyűjt és azt saját ügyfél-kezelési adatbázisában nyilvántartja. Ezek törlését bármikor kezdeményezheti elérhetőségeinken, melyeket a honlap jobb oldali sávjábán vagy itt megtalál.


A megadott adatokat kizárólag az ECOPROFIN Kft. saját célra a pályázatfigyeléshez és a pályázat elkészítéséhez használja fel. A ZOHO CRM felhőalapú ügyfél-adatbázis rendszerében tárolt adatiról Ön bármikor tájékoztatást kérhet, a megismerhetőséget biztosítjuk email-ben
  
5) Az adatkezelés időtartama

A honlapon található űrlapok kitöltése során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az űrlap kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6) Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az ECOPROFIN Kft. illetve az ECOPROFIN Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik - nem adják át. 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az ECOPROFIN Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Az ECOPROFIN Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7) Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ECOPROFIN Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 

Az ECOPROFIN Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az ECOPROFIN Kft. a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/13.
email ide kattintva elérhető 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az ECOPROFIN Kft. munkatársaihoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az ECOPROFIN Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az ECOPROFIN Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. 

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó a holnapon található űrlapok kitöltése során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az ECOPROFIN Kft. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az ECOPROFIN Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából

8) Email címek felhasználása

Az ECOPROFIN Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére, továbbá a Pályázati Értesítőben az aktuális pályázatokról tájékoztatjuk a hírlevél feliratkozást engedélyező ügyfeleinket.

A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik az ECOPROFIN Kft. által küldött elektronikus levélre válaszolva "Leiratkozás" tárggyal vagy a levél alján lévő "Unsubscribe now" gombra kattintva, vagy ide írjon

Az ECOPROFIN Kft. weboldalán kezdeményezett "Hírlevél feliratkozás" vagy bármely űrlap kitöltése során a "Pályázati Értesítőre" küldésére való engedély egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását az ECOPROFIN Kft. adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek az ECOPROFIN Kft. weboldaláról vagy email-ben  érkezhetnek, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak. Az ilyen módon létrejött kapcsolatfelvétel a feliratkozó részéről további kötelezettségekkel nem jár.

9) Egyéb rendelkezések

Az ECOPROFIN Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az ECOPROFIN Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az ECOPROFIN Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az ECOPROFIN Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, melyről a Felhasználókat haladéktalanul értesíti, és ahogy azt fent is jeleztük, az adatok módosítására vagy törlésére azonnali lehetőséget biztosít.

Siófok, 2018. május 21.