Ads 200x100px

.

2017. április 1., szombat

EFOP-1.3.9-17 Iskolaközpontú helyi együttműködések

Jelen felhívás átfogó célja:
A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen:
- a vidéki kis- és középtelepülések;
- a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek;
- a vidékies (rurális) térségek;
köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A felhívás célcsoportja:
- a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves gyermekek, családtagjaik, rokonságuk,
- a projektben érintett településen élők.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás megjelenését követő 2017. május 2. napjától 2018. január 2. van lehetőség.


Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017. május 2 – 2017. május 16.
II. szakasz: 2017. május 23 – 2017. június 13.
III. szakasz: 2017. június 20 – 2017. július 20.
IV. szakasz: 2017. július 26 – 2017. augusztus 28.
V. szakasz: 2017. szeptember 1 – 2017. október 1.
VI. szakasz: 2017. október 6 – 2017. november 16.
VII. szakasz: 2017. november 20 – 2018. január 2.

EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

A konstrukció konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:
- eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
- megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

A felhívás célcsoportja:
- A köznevelési intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) pedagógusai, diákjai és szüleik

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) b), c), szerinti nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint a többcélú intézmények általános iskolai és gimnáziumi feladatot ellátó intézményegységei és fenntartóik:
- Központi költségvetési szerv – GFO 312
- Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
- Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 353 
- Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373
- Bevett egyház – GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
- Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
- Egyéb egyesület – GFO 529

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan van lehetőség. Egy intézményfenntartó egy támogatási igényt nyújthat be, egy támogatási igényen belül maximum 3 köznevelési intézmény fejlesztésére igényelhet támogatást. Az egy támogatási igény keretein belül fejlesztett köznevelési intézmények egymással együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodás a támogatási igénylés mellékleteként benyújtandó. Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási igényben szerepelhet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 4. naptól 2017. december 29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 4. - 2017. június 4.
2017. június 11. – 2017. december 29.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 forint, maximum 75.000.000 forint.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

A felhívás célja:
A felhívás olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.

Célcsoport:
- a támogatásban részesített köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 37. pont szerinti lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói, azok szülei, nagyszülei, vagy egy háztartásban élő hozzátartozói,
- a támogatásban részesített köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő munkatársai,
- inaktív pedagógusok, pedagógusjelöltek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. napjától 2017. év december 29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 22. – 2017. június 28.
2017. július 5. – 2017. augusztus 14.
2017. augusztus 21. – 2017. december 29.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft, maximum 80 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke projektenként a komplex programokba bevont tanulók és intézmények számától függően:
- Egy bevont intézmény és legalább 25 bevont tanuló esetén maximum 60 000 000 Ft
- Két bevont intézmény és legalább 50 bevont tanuló esetén maximum 70 000 000 Ft
- Három vagy annál több bevont intézmény és legalább 75 bevont tanuló esetén maximum 80 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

2017. március 29., szerda

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára vidéken

Megjelent a "GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című pályázati felhívás.

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

2017. március 27., hétfő

VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára Budapesten és Pest megyében


Megjelent a „VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára Budapesten és Pest megyében” című felhívás.

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

2017. március 22., szerda

KEHOP-5.3.2-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így támogatni a meglévő fosszilis energiahordozó bázisú hőellátó-, hűtési rendszerek megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges átállítását, új megújuló alapú hőellátó-, hűtési rendszerek kialakítását. A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 04. hó 17. naptól 2019. év 04. hó 17. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 1. szakasz: 2017. év 05. hó 15. nap
- 2. szakasz: 2017. év 06. hó 16. nap
- 3. szakasz: 2017. év 09. hó 15. nap
- 4. szakasz: 2019. év 04. hó 17. nap 

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
a) Vállalkozás (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
 
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

EFOP-1.8.6-17 A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

A felhívás célja a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára az ágazatközi szereplők tevékenységének összehangolásával. A komplex lakossági testmozgásprogramok és szabadidősport események megvalósítása kapcsán cél, hogy a projektek mérhető módon ösztönözzék és segítsék a lakosság fizikai aktivitását, a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférését, valamint a szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos tapasztalatcserét, a szemléletformálást. Cél, hogy a projektek révén a kevésbé fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre.

A Felhívás részcéljai:
- terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, ezen belül a szabadidősport életvitelszerű gyakorlása;
- fejlődjön a lakosság egészségtudatossága, javuljon az egészsége;
- kerüljön felülvizsgálatra a célcsoportokhoz igazított egészség- és egészségfejlesztő testmozgás kommunikáció;
- javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérése a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára;
- javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban.

Jelen Felhívás célcsoportját:
- a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre), valamint
- a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, továbbá
- az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója7 által érintett központi és helyi döntéshozók jelentik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2017.05.02. naptól 2018.07.30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017.05.02. – 2017.06.02.
2017.06.09. – 2017.07.09.
2017.07.16. – 2017.08.16.
2017.08.23. – 2017.09.30.
2017.10.07. – 2017.12.31.
2018.01.07. – 2018.03.31.
2018.04.07. – 2018.06.30.
2018.07.07. – 2018.07.30.

2017. március 7., kedd

EFOP-3.1.8-17 Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program (korábban: Testvériskola)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című (EFOP-3.1.8-17 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja:
A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Jelen felhívás keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.

Az „A” programelem vállalása minden megvalósító számára kötelező. Ennek keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 21. napjától 2019. év április 22. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 21. - 2017. május 29.
2017. június 5. - 2017. július 17.
2017. július 24. – 2017. december 14.
2017. december 21. – 2018. június 18.
2018. június 25. – 2018. december 12.
2018. december 19. – 2019. április 22.

2017. március 3., péntek

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívás beadási lehetőségének átmeneti szüneteltetéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagyszámú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet. 

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 7-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

Forrás: Széchenyi 2020

A többi aktuális és várható pályázatot ide kattintva tudja megtekinteni.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2017. február 21., kedd

Megjelent "A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban" című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című (EFOP-3.3.4-17) felhívás.

A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába, NépmesePontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

A mesélés közösségformáló ereje a marginalizálódó közösségek társadalmi integrációjában is fontos szerepet tölt be. Az európai szakemberek előtt is kevésbé ismert gazdag szellemi hagyaték (magyar és más nemzetiségek, etnikumok pl roma meserepertoárok) feltárása és bemutatása révén a különböző társadalmi csoportok számára megismerhetővé válnak a közösségi identitást megteremtő hagyományok, szokások, kultúra nyelv. A népmeséléshez fűződő célok és programok ezáltal kiválóan alkalmasak a Kárpát-medencei magyarsággal együtt élő más etnikumokkal a békés és kiegyensúlyozott együttélés modelljének bemutatására, az integrációs és interkulturális életmód legjobb gyakorlatának bizonyítására.

Jelen projekt hozzájárul a nemzetiségi identitás megőrzéséhez, a kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködéséhez.