Ads 200x100px

.

2016. szeptember 12., hétfő

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

(Piros színnel jelölve a 2016. szeptember 9-ei változások.)

A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1, maximum 5 millió Ft lehet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

2016. szeptember 7., szerda

Várható pályázat: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Társadalmi egyeztetésen a „GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás tervezete

A nagyon várt KOMBINÁLT MIKROHITEL pályázat hamarosan érkezik!

A támogatási kérelmek várható benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

2016. augusztus 25., csütörtök

VP-6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A támogatás fő céljai:
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016.11.24
- 2017.02.24
- 2017.04.14
- 2018.10.24

2016. augusztus 18., csütörtök

EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:
 - a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,
- a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Célcsoport:
- az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
- a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők
Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól 2018. év 10. hó 17. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év 11. hó 17. nap
2017. év 04. hó 28. nap
2018. év 10. hó 17. nap

1,25 milliárd forintos pályázat nyílik elektromos töltőállomások létesítésére települési önkormányzatok számára


Magasabb sebességfokozatba kapcsolt a kormány az elektromobilitás fejlesztése terén is – fogalmazott Varga Mihály a Nemzetgazdasági Minisztérium e-töltőállomások létesítésére kiírt pályázatának bejelentésekor. 

Az 1,25 milliárd forintos keretre a 15 ezernél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai pályázhatnak, a tárca számításai szerint legalább 1000 e-töltőpont létesülhet országszerte.

2016. augusztus 2., kedd

EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Alapvető célok:
 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

Részcélok:
 • Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok a helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, adaptációjára felkészülés, illetve annak támogatása
 • A kedvezményezett szervezetek szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának az azonosított helyi igényekre szabott fejlesztése
 • Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében
 • A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása
 • A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása-
 • A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása
Támogatást igénylők köre:
a) Egyéb egyesület GFO kód: 529
b) Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
c) Egyéb alapítvány GFO kód: 569
d) Egyéb szövetség GFO kód: 517
e) Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
f) Bevett Egyház GFO 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
i) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
j) Közalapítvány GFO: 561
k) Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
l) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
m) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599
 
Kizárólag az alábbi feltételnek megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet:
1) bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
2) egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező egyházi szervezetek (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek);
3) főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);
4) az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a 2.000.000 Ft-ot (kivéve egyházi szervezetek).
5) rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2016. szeptember 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. szeptember 20.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 - 777 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. Projekt szakmai megvalósítása:
 
„A” tevékenységcsoport
1. célcsoport toborzása, bevonása;
2. önképzés;
3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

„A” tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy „C" tevékenységcsoport közül egyet. Támogatást igénylő választhat a „B” és „C” tevékenységcsoport között, de kizárólag egy tevékenységcsoport megvalósítására van lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A” tevékenységcsoport mellett.

„B” tevékenységcsoport
A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját is ellátja.
1. közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével;
2. alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
3. kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás;
4. létrejött közösségek gondozása, mentorálása.

„C” tevékenységcsoport
1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.
 
II. Projekt előkészítés
 
III. Projektmenedzsment
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert biztosít.
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt biztosít. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel, és legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését.
 
IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.
 
V. Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. Projekt szakmai megvalósítása:
 
„A” tevékenységcsoport
1. helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése;
2. képzések, tréningek lebonyolítása;
3. a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése.

„B” tevékenységcsoport
1. különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása.
 
„C” tevékenységcsoport
1. a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében;
2. projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök bérlése.

Számszerűsített szakmai elvárások:
 • Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében - A projekt célcsoportjából a projekt tevékenységben megvalósult találkozások száma: 5000 fő
 • A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok - „C” tevékenységcsoport választása esetén a Felhívás céljaihoz, támogatható tevékenységeihez illeszkedő, a közösségek fejlesztését célzó események, rendezvények, programok száma: 50 db
 • „Önkéntes-koordinátor” személy(ek) alkalmazása a projekt keretében - A Felhívás „B” tevékenységcsoportjának választása esetén 1 vagy 2 fő önkénteseket koordináló személy foglalkoztatása, összesen heti 40 órában: 1-2 fő

Kiszervezhető tevékenységek köre és mértéke:
A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége a „B” tevékenységcsoport megvalósítása esetén a teljes költségvetés legfeljebb 15 %-a lehet, a „C” tevékenységcsoport megvalósítása esetén a teljes költségvetés legfeljebb 50%-a lehet.
Kiszervezhető tevékenység mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás,
• amelyet a támogatást igénylő erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy
• rendelkezik ugyan megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékony a kiszervezéssel történő megvalósítás.
Kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási díjak, illetékek díja, továbbá azok az Általános (rezsi) költségek között elszámolható költségek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos szolgáltató az adott területen (például közüzemi szolgáltatások és postaköltség esetén).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, legyen szíves kitölteni az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. (Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.)

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2016. július 25., hétfő

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

2016. július 21., csütörtök

A Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti, azaz 2016. július 23-tól.

A Sertéstartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti, azaz 2016. július 23-tól.

A Baromfitartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti, azaz 2016. július 23-tól.