Ads 200x100px

.

2020. január 20., hétfő

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Frissítve! 2020. április 30-ig beadható!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás.

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 09.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges. Második szakasz: 2020. január 20. 10 órától 2020. április 30. 10 óráig.

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.4-19 jelű felhívásra telephelyenként, illetve fióktelepenként nyújthat be 1-1 támogatási kérelmet, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Előleg igénylése:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 204-6807 db.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 228 Egyéni cég
h) 231 Egyéni vállalkozók
i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
j) 573 Nonprofit részvénytársaság
k) 575 Nonprofit közkereseti társaság
l) 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők köre:
(a felsorolás nem teljes, azt részletesen a Pályázati Felhívás tartalmazza)
d) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
f) amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban;
h) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Nem támogatható tevékenységek:
(a felsorolás nem teljeskörű, a részleteket a Pályázati Felhívás tartalmazza):
b) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási kérelmet benyújtani.
c) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
f) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
g) A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
i) Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
j) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
p) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;

Az elszámolható költségek köre:
I. Beruházási költségek
Építéshez kapcsolódó költség
- építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:
> felújítás
> beüzemelési költségek

- Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. Budapest és Pest megye nem támogatott!

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:
Saját és bérelt ingatlanon egyaránt megvalósítható a fejlesztés (bérlemény esetében bérleti szerződés csatolása szükséges). Azonban már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva érheti el a teljes Pályázati Felhívást

A pályázat beadásához csatolni kell egy energetikai nyilatkozatot, melyet energetikussal kell kitöltetni, aki az energetikai tanúsítvány alapján tudja ezt elkészíteni. A pályázat pontozásos, mely elsősorban az energetikai adatokat veszi alapul. Amennyiben a pályázat érdekli, kérem töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felvesszük Önnel a kapcsolatot (ha az adatlap nem látható, ide kattintva érheti el).

Baksa Eszter,
az Ön pályázatírója


2019. december 22., vasárnap

Tisztelt Látogató!

Köszönöm az egész éves együttműködését, bízom benne, hogy 2020-ban is sikeres pályázatokban lehet része és cége/intézménye fejlődéséhez az ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft. is hozzájárulhat!

Kívánok Önnek, családjának és munkatársainak egyaránt békés, boldog karácsonyt, az elkövetkező évre pedig további sikereket!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2019. október 15., kedd

GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak pályázat

A pályázat módosult 2019.10.15-én, a módosításokat piros színnel jelöltem! Figyelem: már 5 kWp-tól támogatható a napelemes rendszer!

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. A pályázat tartalmi értékelési pontozás alapján történik. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a pontozási szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 70 pontból a 35 pontotElőzetesen ingyen elkészítjük Önnek a pontozást, töltse ki a lenti űrlapot, vagy küldjön egy email-t részünkre cége adószámával!

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon telephelyre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra, azonban tisztázó kérdés feltehető.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

2019. október 3., csütörtök

GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

Fontos: csak akkreditált klaszter tagok vagy a piros színnel jelölt TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkező cégek pályázhatnak (gyártók). A támogatás max. 70%-os lehet, először visszatérítendő formában, mely az eredményességi mutatók alapján 20%-ban, majd 80%-ban vissza nem térítendő támogatássá válik. Mindössze 4 db költségtételt támogatnak (darabszám korlátozás nincs), VTSZ és TESZOR lista alapján.


2019. szeptember 16., hétfő

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program, melynek tervezetéről korábban már hírt adtunk. A korábbi programmal való összehasonlítást itt találja.

Támogatják a gyakornokok bérét és járulékait, a mentor bérét és járulékait 6 hónapig (gyakornokokat további 3 hónapig kell foglalkoztatni), továbbá ezen költségek akár 40%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, mely átalány alapú, így árajánlatot sem kell benyújtani!

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot a 90 pontból. Az előzetes pontozást INGYEN elkészítjük Önnek, töltse ki a lap alján lévő űrlapot, vagy kattintson ide

A könnyebb áttekinthetőség érdekében pedig saját maga is kiszámolhatja, hogy mekkora támogatást tud igénybe venni, ha eléri a minimum 40 pontot. Ehhez kattintson ide és számítsa ki a támogatás összegét. Fontos: a pályázat beadásakor már csatolni kell a gyakornok munkaszerződését, így nem elég őt megnevezni, már aláírt munkaszerződéssel kell rendelkezni.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

2019. augusztus 27., kedd

Lezárul a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázat

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP 5.2.4-16 kódszámú) felhívás a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel 2019. augusztus 30-án 12.00 órakor lezárásra kerül.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt támogatást igénylőket, hogy hamarosan megjelenik az „Új gyakornoki program” című (GINOP-5.2.4-19 kódszámú) felhívás, melynek keretében egyszerűsített feltételekkel lesz lehetőség a gyakornoki programra támogatási kérelmet benyújtani.

Forrás: Széchenyi 2020

Fontos, hogy az új pályázatban egyéni vállalkozók nem vehetnek részt! Így ha egyéni vállalkozóként szeretne gyakornokot felvenni, akkor lépjünk kapcsolatba most, ne várjon tovább!

Kattintson az új pályázat címére vagy kódszámára és olvassa el a részleteket!

az Ön pályázatírója

2019. július 5., péntek

Várható pályázat: GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki programFrissítés: 2019.09.16-án megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program pályázati felhíváshoz, kattintson ide és olvassa el a részleteket.

Társadalmi egyeztetésen az „Új gyakornoki program” című felhívás tervezete. 

Támogatás mértéke továbbra is 100%! 25 év alatti, maximum középfokú végzettségű fiatal foglalkoztatása a cél, aki jelenleg nem dolgozik és nem is tanul nappali tagozaton.

A közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) továbbra sem vehető igénybe a pályázat.

A korábbi GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhíváshoz képest az alábbiak szerint módosulna a pályázati felhívás:

2019. június 17., hétfő

GINOP-4.1.3-19 Napelmes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásnak - MÁTÓL benyújtható!

Szeretném tájékoztatni, hogy mától benyújtható "GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak" pályázat, mely 100%-os támogatást ad. A pályázatról összefoglalót ide írtam.

Ami fontos:
- a cégnek legalább 3 lezárt üzleti évvel kell rendelkezni
- a cégnek legalább 1 fős létszáma volt az elmúlt üzleti évben
- csak olyan székhelyre/telephelyre igényelhető a támogatás, ahol korábban is volt áramfogyasztás és azt alá lehet támasztani számlákkal (az elmúlt 12 hónapban)
- csak olyan székhelyre/telephelyre igényelhető a támogatás, ahol nincs telepítve napelemes rendszer (mivel azt bővíteni nem lehet)
- a napelem csak tetőszerkezeten helyezhető el, így olyan épületnek kell lennie, aminek nincs állékonysági problémája
- a megvalósítási helyszín nem lehet lakóépület

A pályázat 2019. június 17-én 10.00 órakor nyílt meg, érdemes már az elsők között beadni, így elkerülhető a keretkimerülés kockázata.

2019. március 19., kedd

NFA-2019-KKV Mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása:
A rendelkezésre álló 5 milliárd Ft támogatási keretösszegből megközelítőleg 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
- 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig
- 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig

2019. március 13., szerda

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

Frissítés: Meghosszabbították a beadási határidőt!

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában Budapesten és Pest megyében. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft. (maximum 45%)
b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét

Ez a gyakorlatban így néz ki: 45% támogatás, 45% hitel, 10% önerő.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. május 20-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.