Ads 200x100px

.

2016. május 24., kedd

GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram” című (GINOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás esetében a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a hitelkérelmek befogadását ideiglenesen szüneteltetjük. (Közlemény dátuma: 2017. március 17.)

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető 0%-os kamatozású hitel, melyet beruházási célokra fordíthatnak. A hitelt nem csak új, hanem használt tárgyi eszközökre is igénybe vehetik, sőt gépjárművet is vásárolhatnak belőle (ilyen jellegű célokra vissza nem térítendő támogatást nem lehet fordítani, így érdemes megfontolni a hitel lehetőségét!). Az alábbiakban olvashatja a részleteket:

A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Projekt megvalósítási helye:
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, a közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
1.) A megvalósulási helynek a folyósításig bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a későbbiekben igazolni kell azt is hogy valóban gazdasági tevékenység folyik.
2.) Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

Saját forrás:
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.

Kölcsön típusa:
Éven túli lejáratú Kölcsön. A készletbeszerzések összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Kölcsön összegének 30%-át.

Kölcsön összege:
Min. 1 M Ft – Max. 600 M Ft.

Projekt megvalósításának határideje:
A Projekt műszaki és pénzügyi megvalósítását a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek:
A Kölcsönt
- egyéni vállalkozó,
- gazdasági társaság,
- szövetkezet

formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a Kölcsönszerződés megkötésekor is – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartása alapján Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

A kölcsön felhasználása:
A kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel: 

1) Beruházási Kölcsön esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
- 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés,
- 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés,
- 3.310.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése,
- 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
- 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás. Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át
fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (1) bekezdése sezrinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható.

2) Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:
- Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
- Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
- Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
- A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
- A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
- A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.

3) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek
- amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
- amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

4) Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:
- szálláshely-fejlesztés;
- vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
- nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
- tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
- a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
- üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

5) Mobileszköz vásárlás:
Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
- TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
- TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
- TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.
- a támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,
- a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
- a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,
- CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)
- a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

A Hitelprogram keretében ugyanazon Projekt csak egyszer részesülhet Támogatásban.

Hiteldíjak:
Kamat: 0%
Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Kezelési költség: Nincs
Rendelkezésre tartási díj: Nincs
Előtörlesztési díj: Nincs
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft

Futamidő:
a.) új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
b.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
d.) használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

Rendelkezésre tartási idő:
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).

Türelmi idő:
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap.

Igénybevételi lehetőség határideje:
A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezettnek folyósítást teljesíteni.

Törlesztés ütemezése:
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
Amennyiben nem történik meg a teljes Kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztőösszeg eltérhet a többitől.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a Kölcsönzerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.
A Végső Kedvezményezett részéről már előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem vehető újra igénybe.
Az előtörlesztett összeg(ek)et a Bank – az alábbi bekezdésben meghatározott kivétellel – főszabály szerint az utolsó törlesztő részlet(ek) teljesítésére (csökkentésére) fordítja, ezáltal a Kölcsön futamideje lerövidül. Ez esetben a Közvetítő a futamidő pontos mértékéről az előtörlesztést követően írásban értesíti a Végső Kedvezményezettet.
A Végső Kedvezményezett előtörlesztési értesítőben foglalt, erre vonatkozó írásbeli kérelme esetén a Bank az előtörlesztett összegeket a hátralévő törlesztő részlet(ek) arányos csökkentésére fordítja, ezáltal a Kölcsön futamideje nem csökken. A Végső Kedvezményezett a Kölcsönszerződésben tudomásul veszi, hogy az általa előtörlesztett összegek jelen bekezdés szerinti elszámolására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az erre irányuló írásbeli kérelmét az előtörlesztési értesítés tartalmazza. Ez esetben a hátralévő törlesztő részlet(ek) pontos mértékéről a Bank az előtörlesztést követően, írásban értesíti az Adóst.

Biztosítékok:
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
- ingatlan jelzálog,
- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
- fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
- gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva töltheti le a teljes útmutatót

Amennyiben érdekli a 0%-os hitel lehetőség beruházása megvalósításához, úgy szívesen elvégzem Önnek az előminősítést. Ehhez nem kell mást tennie, töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója