Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. augusztus 2., kedd

EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Alapvető célok:
 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

Részcélok:
 • Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok a helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, adaptációjára felkészülés, illetve annak támogatása
 • A kedvezményezett szervezetek szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának az azonosított helyi igényekre szabott fejlesztése
 • Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében
 • A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása
 • A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása-
 • A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása
Támogatást igénylők köre:
a) Egyéb egyesület GFO kód: 529
b) Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
c) Egyéb alapítvány GFO kód: 569
d) Egyéb szövetség GFO kód: 517
e) Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
f) Bevett Egyház GFO 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
i) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
j) Közalapítvány GFO: 561
k) Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
l) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
m) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599
 
Kizárólag az alábbi feltételnek megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet:
1) bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
2) egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező egyházi szervezetek (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek);
3) főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);
4) az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása „A. Összes bevétel” sorai 2014. és 2015. évben összesen eléri legalább a 2.000.000 Ft-ot (kivéve egyházi szervezetek).
5) rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2016. szeptember 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. szeptember 20.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 - 777 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. Projekt szakmai megvalósítása:
 
„A” tevékenységcsoport
1. célcsoport toborzása, bevonása;
2. önképzés;
3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

„A” tevékenységcsoport mellett kötelező megvalósítania a támogatást igénylőnek a „B” vagy „C" tevékenységcsoport közül egyet. Támogatást igénylő választhat a „B” és „C” tevékenységcsoport között, de kizárólag egy tevékenységcsoport megvalósítására van lehetősége a kötelezően megvalósítandó „A” tevékenységcsoport mellett.

„B” tevékenységcsoport
A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját is ellátja.
1. közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével;
2. alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
3. kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás;
4. létrejött közösségek gondozása, mentorálása.

„C” tevékenységcsoport
1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.
 
II. Projekt előkészítés
 
III. Projektmenedzsment
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert biztosít.
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt biztosít. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel, és legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését.
 
IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.
 
V. Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. Projekt szakmai megvalósítása:
 
„A” tevékenységcsoport
1. helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése;
2. képzések, tréningek lebonyolítása;
3. a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése.

„B” tevékenységcsoport
1. különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása.
 
„C” tevékenységcsoport
1. a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében;
2. projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök bérlése.

Számszerűsített szakmai elvárások:
 • Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében - A projekt célcsoportjából a projekt tevékenységben megvalósult találkozások száma: 5000 fő
 • A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok - „C” tevékenységcsoport választása esetén a Felhívás céljaihoz, támogatható tevékenységeihez illeszkedő, a közösségek fejlesztését célzó események, rendezvények, programok száma: 50 db
 • „Önkéntes-koordinátor” személy(ek) alkalmazása a projekt keretében - A Felhívás „B” tevékenységcsoportjának választása esetén 1 vagy 2 fő önkénteseket koordináló személy foglalkoztatása, összesen heti 40 órában: 1-2 fő

Kiszervezhető tevékenységek köre és mértéke:
A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége a „B” tevékenységcsoport megvalósítása esetén a teljes költségvetés legfeljebb 15 %-a lehet, a „C” tevékenységcsoport megvalósítása esetén a teljes költségvetés legfeljebb 50%-a lehet.
Kiszervezhető tevékenység mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás,
• amelyet a támogatást igénylő erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy
• rendelkezik ugyan megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékony a kiszervezéssel történő megvalósítás.
Kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási díjak, illetékek díja, továbbá azok az Általános (rezsi) költségek között elszámolható költségek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos szolgáltató az adott területen (például közüzemi szolgáltatások és postaköltség esetén).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.


Amennyiben pályázni szeretne, legyen szíves kitölteni az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. (Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.)

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója