Oldalak

Ads 200x100px

.

2018. október 14., vasárnap

VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye)

2018. október 19-től újra beadható!

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki mentor tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A pályázat keretében tehát támogatják a 25 év alatti, legfeljebb középfokú végzettségű gyakornok bérét és járulékait, valamint egy mentor költségét 9 hónapig, továbbá a projekt 25%-a eszközbeszerzésre (irodabútor, számítástechnikai eszközök, szoftverek) fordítható! Budapesten és Pest megyében ez most egyedülálló lehetőség! Továbbfoglalkoztatási kötelezettség mindössze 4,5 hónap.

A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,9 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-160 db.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2018. augusztus 31. 8:00 és 2018. október 1. 14:00 valamint 2018. október 19. 8:00 és 2018. december 6. 14:00 között lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 300 000 Ft maximum 10 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 80 %-a.

Önerő: 
A támogatást minimum 20% önerővel ki kell egészíteni, azaz a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely nem lehet kevesebb, mint az igényelt támogatás 20%-a. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 5 millió Ft. 


Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
af) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány ahhoz előzetesen hozzájárult

Jogi forma szerint:
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó) - (fontos: KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozás nem vehet részt a pályázaton!)
bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
bd) szövetkezetek (121 – szociális szövetkezetek, 128 – foglalkoztatási szövetkezet, 129 – egyéb szövetkezet) 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Gyakornokok foglalkoztatása:
A jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben. A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:
aa) 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában,
ab) iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben5 szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket6,
ac) a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
ad) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
ae) a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás 3.4.1.1 bf) pontját,
af) a fiatalt a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási (fővárosi kerületi) Hivatalnál az Ifjúsági Garancia Rendszerbe a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően be kell vonni. A bevonás alátámasztására a Járási (fővárosi kerületi) Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.7 Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen igazolás nem a pályakezdő álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről szóló igazolása, hanem jelen, a VEKOP-8.3.2-18 Pályázati Felhívásában meghatározott, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonásról szóló igazolás, amelyet a támogatást igénylőnek be kell benyújtania az Irányító Hatóság felé.

Megváltozott munkaképességű gyakornok jelen felhívás 3.1.2.2. a) alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a bruttó 300.000 forintot.

b) Vállalati gyakornoki mentori tevékenység:
A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki mentorként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

A vállalati gyakornoki mentor esetében az elszámolható költség összege mentoronként maximum havi bruttó 80.000 forint legfeljebb 18 hónapig.
 
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása - maximum a projekt 1%-a lehet.
 
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás - maximum a projekt 0,5%-a lehet.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését, átalakítását.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).

A beruházás elszámolható mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át, azonban önerőből ennél magasabb arány is betervezhető.

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos véleménye indokolja - a munkába járást segítő vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

Gyakornokok foglalkoztatásával és a vállalati mentorral szembeni elvárások - a felsorolás nem teljeskörű, azt a Pályázati Felhívás tartalmazza!:
ba) A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, valamint a támogatott időszak és a továbbfoglalkoztatás teljes (akár fenntartási időszakra átnyúló) időszaka alatt a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
be) A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programba történő bevonásának. A bevonást dokumentáló, a Járási (fővárosi kerületi) Hivatal által kiállított, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonásáról szóló Igazolást be kell nyújtania a támogatást igénylőnek a Támogató részére jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti Gyakornoki és mentori összesítő nyilatkozattal együtt.
bg) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.
ce) A vállalati gyakornoki mentor feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (8. sz. szakmai melléklet teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is. A teljesítményértékelés kötelező vállalás, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után.
cf) A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a Támogató felé legkésőbb a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig. Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt megvalósítását a támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését és a személyi jellegű kifizetéseket is.

A projekt területi korlátozása:
A Felhívásra csak a Közép-Magyarországi régió területén (Budapest és Pest megye) megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.


Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva érheti el a Pályázati Felhívást 
 
Amennyiben Ön Pest megyén vagy Budapesten kívüli székhelyen/telephelyen szeretne pályázni, úgy kattintson ide.

Amennyiben érdekli a pályázat, töltse ki mielőbb az alábbi űrlapot és felveszem önnek a kapcsolatot. (Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.) A pályázat elbírálása pontozással történik, azt előzetesen ingyen elkészítem Önnek! 

Üdvözlettel: 
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója